Domagamy się rozliczania pracowników według korzystniejszych zasad

Dwie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej: Jankowice i Murcki-Staszic wstrzymały wydobycie od 27 kwietnia. Decyzja spowodowana jest, jak tłumaczy spółka, pandemią koronawirusa COVID-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. Stąd ZZG w Polsce  w Polskiej Grupie Górniczej domaga się  rozliczania pracowników fizycznych (w tracie przestoju) według korzystniejszych dla nich zasad.

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna ZZG w Polsce PGG, w związku z uchwałą nr 989/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A., w sprawie wprowadzenia czasowego wstrzymania produkcji w KWK „Murcki - Staszic” oraz KWK ROW - Ruch Jankowice, zwraca uwagę, że w § 3 w/w uchwały, wskazano, że pracownikowi za czas przestoju przysługuje wynagrodzenie zasadnicze według kategorii osobistego zaszeregowania oraz specjalne wynagrodzenie z tytułu Karty Górnika. Ponadto pracownik zachowuje prawo do deputatu węglowego i rekompensaty węglowej. W/w uchwała nie reguluje jednak kwestii należnego wynagrodzenia pracownikom fizycznym, którzy mają określone wynagrodzenie stawką dniówkową - tłumaczy w specjalnym stanowisku skierowanym 28 kwietnia do zarządu spółki Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce i szef ZOK ZZG w Polsce w PGG.  - Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia – czytamy w piśmie związkowców. - W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Zaś pracownicy fizyczni, mają określone wynagrodzenie na podstawie stawki dniówkowej, która nic jest ujęta w powyższym artykule.

- W uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, stwierdza się, że wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, o którym mowa w art. 81 § 1, obejmuje - oprócz wynagrodzenia zasadniczego - również dodatek funkcyjny. Jeżeli jednak wynagrodzenie nie zostało określone stawką godzinową lub miesięczną, za czas niewykonywania pracy pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia. (JGersdorf Małgorzata, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III) – powołuje się na uchwałę Sądu Najwyższego ZOK ZZG w Polsce w PGG.  I dodają, że wobec niskiego udziału stawki zasadniczej w wynagrodzeniu miesięcznym pracowników fizycznych, wynikającym z realizacji wzrostu wynagrodzeń w ostatnich latach przez system dopłat do dniówki oraz mając na uwadze, że na wybranych stanowiskach płaca pracownika za czas przestoju liczona wg zasad Uchwały nr 989/2020 może wynieść w niektórych przypadkach zaledwie 33% normalnego wynagrodzenia. Stąd też Związek Zawodowy Górników w Polsce wnosi o rozliczanie pracowników fizycznych (w tracie przestoju) korzystniejszymi dla nich zasadami - 60% wynagrodzenia.

R