INFORMACJA PRACOWNIK - PRACODAWCA - COVID 19

Kierownictwo Rady Krajowej przekazuje poniżej kilka informacji, opracowanych przez Dział Prawny, które mogą być przydatne pracownikom w związku z nową sytuacją epidemiologiczną.                                                                                                      

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W dotychczasowym stanie prawnym polecenia pracy zdalnej wymagało zgody pracownika, obecnie może być poleceniem pracodawcy, które staje się dla pracownika wiążące.

Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, szkoły czy przedszkola. Dotyczy dzieci do lat 8.

W obecnym stanie prawnym mimo powszechnej wiedzy o zamknięciu placówek edukacyjnych w dalszym ciągu konieczne jest posiadania zaświadczenia o zamknięciu placówki. Wniosek na formularzu Z15a oraz oświadczenie o zamknięciu placówki stanowią dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku. Przysługuje on za dni robocze i nie zmienia on wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego w wymiarze 60 dni na chore dziecko do lat 14. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym pracownik sprawuje opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Pracownik ma prawo odmówić wyjazdu służbowego na tereny objęte zakażeniem koronawirusem.

Pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji dotyczących miejsca wypoczynku pracownika, a pracownik nie jest zobowiązany do ujawniania miejsca spędzania urlopu wypoczynkowego.

Pracownik może otrzymać L4 za pomocą telemedycyny (informacja ZUS). Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie odsunąć pracownika od wykonywania pracy w przypadku orzeczenia o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach.

Pracodawca ma obowiązek respektować decyzję inspektora sanitarnego w zakresie kwarantanny W tym czasie wypłacane są świadczenia z tytułu choroby na zasadach ogólnych, nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona. Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty zasiłku, nie jest konieczne uzyskanie dokumentu L4.

Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Niedopuszczenie pracownika do pracy ze względu na potencjalne zarażenie koronawirusem może narazić pracodawcę na zarzut o nękanie czy stosowanie mobbingu.

Pracodawca nie może zmusić pracownika do pobrania urlopu wypoczynkowego po powrocie z terenów objętych zakażeniem koronawirusem.       

Kierownictwo Rady Krajowej ZZG w Polsce