Walczymy o emerytury stażowe

Już niedługo! Związkowe - Narodowe Czytanie dla Prezydenta!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje we wtorek 29 września 2020 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP noweli ,,Łysek z pokładu Idy”. Przypomnimy tym samym Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie o złożonej przez niego w 2015 roku, dotychczas niezrealizowanej, obietnicy dotyczącej wprowadzenia dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę

Program wydarzenia:

- Wystąpienie członków Kierownictwa OPZZ na temat konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Przybliżenie dotychczasowych inicjatyw OPZZ zmierzających do zagwarantowania osobom z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę.

- Odczytywanie przez związkowców z długim stażem pracy fragmentów noweli pt. „Łysek z pokładu Idy” Gustawa Morcinka. Nawiążemy tym samym do wydarzenia, jakim jest organizowana w każdym roku akcja propagowania literatury polskiej, tzw. Narodowe Czytanie. Podczas Narodowego Czytania w dniu 5 września 2020 roku Prezydent czytał rodakom „Balladynę” Juliusza Słowackiego, my z kolei przeczytamy Prezydentowi pouczającą nowelę o tym, że po ciężkiej, wieloletniej pracy należy się wytchnienie na emeryturze.

- Złożenie przez OPZZ w Kancelarii Prezydenta petycji na rzecz ustanowienia emerytur stażowych wraz z egzemplarzem noweli „Łysek z pokładu Idy”. OPZZ skierowało do Prezydenta wniosek o przyjęcie delegacji OPZZ.

Liczymy na Waszą obecność w dniu 29 września 2020 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 48/50), godz. 14.00 - 16.00.

***

OPZZ wraz ze ZZG w Polsce od wielu lat buduje opinię publiczną wokół potrzeby wprowadzenia emerytur stażowych, czyli dodatkowej możliwości przejścia na emeryturę ze względu na liczbę przepracowanych lat. Emerytury stażowe dawałyby możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu przez kobiety 35 lat i 40 lat przez mężczyzn bez względu na wiek. Obecnie Polki i Polacy mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna.

Związkowcy  zwracają uwa­gę, że nie ge­ne­ru­je on do­dat­ko­wych kosz­tów dla bu­dże­tu, a za to przy­nie­sie sze­reg ko­rzy­ści, jak np. zmniej­sze­nie ska­li za­trud­nie­nia w sza­rej stre­fie, zmniej­sze­nie licz­by przy­pad­ków ukry­wa­nia fak­tycz­nie osią­ga­nych za­rob­ków. W efek­cie ma zwięk­szyć na­wet wpły­wy do bu­dże­tu z ty­tu­łu po­dat­ku do­cho­do­we­go od osób fi­zycz­nych. Zaś de­cy­zja o sko­rzy­sta­niu z pra­wa do wcze­śniej­szej eme­ry­tury po 35 la­tach oskład­ko­wa­nej pra­cy dla ko­biet i 40 lat dla męż­czyzn bę­dzie in­dy­wi­du­al­na spra­wą pra­cow­ni­ka w za­leż­no­ści od sta­nu zdro­wia czy sy­tu­acji ro­dzin­nej.

Już na spotkaniu przedwyborczym, które odbyło się 19 maja 2015 r. w siedzibie OPZZ, kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda poinformował, że jedną z jego pierwszych inicjatyw będzie uzależnienie prawa do emerytury także od stażu ubezpieczeniowego. Niestety, dzisiaj już to wiemy, że to była tylko kiełbasa wyborcza. Emerytury stażowe nadal czekają na realizację. - Skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury byłoby  decyzją podejmowaną indywidualnie przez pracowników w zależności od stanu zdrowia czy sytuacji rodzinnej. A tak prezydencka inicjatywa do dzisiaj nie została zrealizowana. Wciąż to tylko kiełbasa wyborcza, która już cuchnie.

JB