Najlepszy pracodawca – nagroda dla Węglokoks Kraj

Laureatem konkursu OPZZ „Diamenty OPZZ” w kategorii: „Najlepszy Pracodawca” został „Węglokoks Kraj” Sp. z o. o. 25 kwietnia w Bytomiu, podczas uroczystości rozpoczynającej cykl obchodów 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nagrodę odebrał Grzegorz Wacławek  - Prezes Zarządu Węglokoks Kraj.

Aktualnie w Bytomiu i okolicy Węglokoks Kraj  jest największym pracodawcą. Zapewnia stabilne, dobrze wynagradzane miejsca pracy  mieszkańcom Bytomia i Piekar zatrudniając ok. 2800 pracowników. Jeśli zastosować przyjęty w branży wskaźnik, że jedno miejsce pracy generuje cztery miejsca pracy w firmach okołogórniczych, to liczba ta zwiększa się czterokrotnie.

Podstawową działalnością Węglokoks Kraj Spółka z o.o. jest produkcja, wzbogacanie i sprzedaż węgla: miałów, sortymentów średnich i grubych z własnej kopalni. Wydobycie prowadzone jest w oparciu o jedną dwuruchową kopalnię KWK Bobrek – Piekary, która prowadzi wydobycie poprzez Ruch Bobrek (Bytom) i Ruch Piekary (Piekary Śląskie). Od chwili przejęcia pracowników dzięki zaangażowaniu pracodawcy i związków zawodowych udało się osiągnąć nowe, wyższe standardy dialogu społecznego.

- Organizacje związkowe otrzymują wszelkie niezbędne informacje o sytuacji firmy w myśl przyjętej przez pracodawcę zasady przejrzystości i transparentność zakresie  prowadzeniu  firmy oraz dialogu ze związkami zawodowymi. Corocznie negocjowane są podwyżki wynagrodzeń, a ich wielkość w związku z dobrymi wynikami firmy przewyższa wzrosty wynagrodzeń stosowane w sąsiedniej PGG. Ponadto we współpracy z organizacjami związkowymi pracodawca stosuje atrakcyjny system dodatkowych premii za osiągnięte wyniki. Dzięki dodatkowym zwiększeniom ZFŚS  załoga  otrzymuje wyższe i atrakcyjniejsze świadczenia socjalne i świąteczne. Godna podkreślenia jest postawa pracodawcy w zakresie ochrony miejsc pracy, podczas przekazywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń części infrastruktury w 2018r., pracodawca zagwarantował dalsze zatrudnienie wszystkim pracownikom, którzy nie mieli uprawnień do osłon socjalnych – ocenia Leszek Piotrowski – przewodniczący ZZG w Polsce w Węglokoks Kraj Sp. z o.o.  - Na wniosek naszej organizacji  oraz Społecznego Inspektora Pracy pracodawca wprowadził program poprawy warunków pracy, na który składa się – wzrost jakości ubrań roboczych, środków ochrony indywidualnej, narzędzi i sprzętu. Prowadzone inwestycje uwzględniają też zwiększenie nakładów na poprawę bezpieczeństwa pracy – dodaje przewodniczący ZZG w Polsce.  - Wprowadzono też nową internetową platformę „portal pracownika” umożliwiającą pracownikom złożenie wniosków o świadczenia przez Internet oraz pełniącą ważną rolę informacyjną. Pracodawca wykazuje się także  elastycznością w zakresie dostosowywania się do potrzeb załogi,  która dzięki temu lepiej identyfikuje się z firmą. Pomaga w tym także sponsorowanie lokalnych klubów sportowych oraz organizacji  pozarządowych co jest istotne z punktu widzenia miejscowych potrzeb obywatelskich.

Inne pozytywy ze strony pracodawcy to  działania charytatywne. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wsparcie dla „Fundacji Rodzin Górniczych, która wspiera wdowy i sieroty po zmarłych górnikach, fundując swym podopiecznym stypendia i umożliwiając kontynuację nauki. Węglokoks Kraj wpisuje się też w pielęgnowanie historii i tradycji regionu. Przykładem może być inicjatywa „Bytomskie legendy – 110 lat KWK „Bobrek”, służąca zebraniu i propagowaniu lokalnych podań ludowych zorganizowana w 2018r. z okazji 110 rocznicy powstania jednego z zakładów wchodzących w skład Spółki. Coroczne obchody tradycyjnej „Barbórki” i obiadów jubilackich z wręczaniem odznaczeń , tradycyjnych zegarków i szpad górniczych są istotnym z punktu widzenia pracowników.

Ważnym elementem działania firmy jest likwidacja szkód górniczych, co w tak zdegradowanym wieloletnim wydobyciem terenie okolic Bytomia ma istotne znaczenie dla całej społeczności lokalnej i samorządów. Było to możliwe dzięki poczynionym inwestycjom, w wyniku których firma ugruntowuje swoją pozycję na rynku węgli opałowych (ekogroszek „Skarbek”, groszek, orzech i kostka) przeznaczonych przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych oraz miałów węglowych, gdzie w gronie odbiorców można wyróżnić przede wszystkim ciepłownie i inne zakłady przemysłowe. Wytwarzane produkty charakteryzują się bardzo wysoką jakością, wysoką wartością opałową, małą zawartością popiołu, siarki i fosforu.

- Godnym szczególnego podkreślenia jest wzorowe prowadzenie działalności biznesowej z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez Węglokoks Kraj, co zaowocowało wypracowywaniem zysków przez kopalnie, które  miały zostać zlikwidowane w 2015r. Utrzymano tym samym tysiące miejsc pracy z perspektywą funkcjonowania przez wiele następnych lat. Z powyższych względów uważamy, że uhonorowanie tego pracodawcy jest zasadne.

WĘGLOKOKOKS KRAJ Sp. z o.o. działa w najstarszym mieście na Śląsku. Bytom i okolice to jednocześnie tereny najbardziej dotknięte  skutkami restrukturyzacji polskiego przemysłu. W Bytomiu działało 7 kopalń, 2 huty , dziesiątki zakładów  produkcyjno-usługowych, a u  szczytu  świetlności miasto liczyło ponad 250 tys. mieszkańców. Obecnie liczba mieszkańców jest mniejsza o 100 tys. a jedynym dającym stabilizację pracodawcą jest spółka WĘGLOKOKOKS KRAJ. Czym jest dla dotkniętej w poprzednich latach potężnym bezrobociem społeczności lokalnej, posiadanie na swym terenie takiego pracodawcy zrozumie każdy, kto choć trochę rozumie specyfikę poprzemysłowego charakteru Śląska. Firma powstała na szczątkach  wszystkich 7 kopalń,  z których  KWK „Bobrek” pomimo  wielu przeciwności dzięki determinacji związków zawodowych, pracodawcy i samorządu udało się do przeciwstawić likwidacji również tego  zakładu. W roku 2015  mieszkańcy  i załoga  doprowadzają  do zmiany  i  cofnięcia  decyzji  o  likwidacji  KWK  „Bobrek”, wówczas cała  Polska  dowiedziała się jak Bytom potrafi walczyć o  ostatnie  miejsca pracy. Efektem tych działań stał się zakup kopalń „Bobrek” i „Piekary”  przez  „Weglokoks Kraj” Spółka z o.o. Firma ta (dawniej Zakład Wzbogacania Węgla „Julian” Sp. z o.o.) została zawiązana w dniu 15.10.1992 r. Aktualnie organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 08.05.2015 r. Spółka nabyła od Kompanii Węglowej S.A. dwie kopalnie: KWK „Bobrek” i KWK „Piekary”, tym samym zmieniając profil swojej działalności ze spółki typowo handlowej na spółkę wydobywczą.

Jarosław Kowalski