Najważniejsze wydarzenia 2018r

Za nami 2018r, który obfitował w wiele wydarzeń bardzo istotnych dla polskiego górnictwa, jego przyszłości oraz dla ruchu związkowego, w tym ZZG w Polsce. W ostatnim ubiegłorocznym wydaniu „Górnika”(„Górnik” nr24) czytelnicy mogli zapoznać się ze szczegółowym kalendarium wydarzeń, którymi żyli górnicy w ubiegłym roku. Stąd zwrócę uwagę zaledwie na kilka najważniejszych spraw, które będą równie istotnie oddziaływać w 2019r i będą decydować o jakości naszej górniczej pracy i funkcjonowaniu związku.  

W sprawach związkowych, w skali ogólnopolskiej udało się trzem centralom: OPZZ, Solidarności i Forum ZZ stanąć razem w obronie polskiego górnictwa w ramach - Społecznego PRE_COP24. Był to cykl całorocznych wydarzeń, konferencji i spotkań ze stroną rządową i pracodawcami przygotowujący do grudniowego ONZ-owskiego szczytu klimatycznego w Katowicach Wspólny cel sprawił, że związkowa inicjatywa, której z ramienia OPZZ przewodniczyłem, pokazała, że nie tylko mówiliśmy jednym, fachowym  językiem wobec wrogów branży węglowej, ale i poszerzyliśmy grono stojących murem za górnictwem. W jednym szeregu stanęła cała branża górnicza, a i rząd, choć nie podpisał wspólnego stanowiska z nami, to jednak podczas COP24 w Katowicach nie pozwolił na  wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zapisów, dotyczących czystości powietrza i nie przestraszył się mówić głośno o bezpieczeństwie energetycznym opartym na węglu wobec zmasowanego ataku lobbystów ekologicznych wyśmiewających i negujących górnictwo. Uważam to za niezły początek dbania o dobry pijar polskiego górnika i jego realną obronę.

Rok 2018 to także  projekt nowej ustawy o związkach zawodowych, która mimo wielu zastrzeżeń ze strony społecznej weszła w  życie 1 stycznia 2019r i wciąż rodzi wiele realnych zagrożeń dla istnienia związków zawodowych. Wkrótce okaże się, jak poszczególne organizacje przygotowały się na zmiany. To ogromne wyzwanie decydujące o przyszłości wielu organizacji.

Kolejne ważne wydarzenie 2018r, które będzie realizowane przez kolejne lata to przyjęty 23 stycznia „Program dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 roku”. Wiele jego z zapisów, to efekt starań i postulatów Związku Zawodowego Górników w Polsce, który przekazywaliśmy  do Programu. To były  nie tylko nasze analizy i oceny rządowych koncepcji, ale i konkretne rozwiązania, które w części można odnaleźć w ostatecznej wersji przyjętego w styczniu Programu. To swoista droga i strategia rozwoju górnictwa węgla kamiennego. W wyniku jego zapisów w kwietniu powołano Komitet Sterujący przy Ministrze Energii, który ma pilnować jego realizacji. 10 maja związki zawodowe dokonały wyboru swojego przedstawiciela do tego Komitetu,  w osobie Wacława Czerkawskiego (ZZG w Polsce). 9 listopada sejm przyjął  nowelizację tzw. ustawy górniczej wydłużającą czas jej obowiązywania o pięć lat, do końca 2023 r, co pozwoli na wsparcie górnictwa nowymi funduszami.

W 2018 roku nie ominęły nas również protesty związkowe na ulicach Warszawy.  22 września demonstrowaliśmy razem z 20 tys. pracownikami  wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych: górnictwa, energetyki, przemysłu, oświaty i nauki usług publicznych, transportu, budownictwa, przemysłu drzewnego, handlu, usług, kultury i sztuki - domagając się lepszych warunków pracy.

Mam nadzieję, że jako ZZG w Polsce w nowym 2019r będziemy również aktywnie bronić swoich załóg i górniczej branży zarówno na szczeblu zakładowym jak i krajowym, reagując adekwatnie do bieżącej sytuacji. Nie zapominamy również o tych, którzy stracili zdrowie i życie w miejscu pracy. W 2018r miało miejsce prawie 20 tys. wypadków, w tym 21 śmiertelnych.  Poprawa BHP to nadal wielki obszar dla działalności związkowej.         

Dariusz Potyrała – przewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce.