Osłony socjalne, alokacje...

Jaki będzie model osłon socjalnych, system alokacji pracowników oraz wzór redukcji zatrudnienia -opracowuje zespół społeczny w Polskiej Grupie Górniczej. Z Sebastianem Czogałą - wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce i członkiem zespołu – rozmawia Jarosław Bolek

Jarosław Bolek: Jaki jest stan rozmów w zespołach, które mają przygotować szczegóły do umowy społecznej  dotyczącej transformacji górniczej?

- Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce. Po tym jak 8 października pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa zainaugurował prace zespołów w czterech śląskich spółkach: Polskiej Grupie Górniczej, Tauronie Wydobycie, Węglokoksie Kraj oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w każdej ze spółek będą pracować po trzy zespoły: społeczny, likwidacyjny oraz ds. geologiczno-rynkowych. Pierwszy ma przede wszystkim ustalić zasady zagospodarowania pracowników, drugi – model likwidacji zakładów, trzeci zajmie się złożami węgla,   możliwościami ich eksploatacji oraz lokowania węgla na rynku. Również na poziomie centralnym prace ruszyły w zespole nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na węglu. Na dniach ma rozpocząć pracę zespół drugi na poziomie centralnym. Najważniejszy, bo dotyczący mechanizmu finansowania, czyli sposobu udzielenia pomocy publicznej polskiemu sektorowi górnictwa węgla kamiennego; oczywiście w uzgodnieniu z Komisją Europejską i ze stroną społeczną. Zespoły mają przedstawić swoje rekomendacje do 30 listopada, a przygotowanie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa jest planowane do połowy grudnia tego roku.

- Jesteś członkiem zespołu ds. społecznych. Czym zajmuje się komisja?

- Celem prac zespołu jest wypracowanie modelu osłon socjalnych i sytemu alokacji pracowników oraz modelu redukcji zatrudnienia na potrzeby Komisji Europejskiej. Prace zespołu zakończą się do dnia 30 listopada 2020 r. Omówiliśmy dotychczas możliwości i zasady alokacji pracowników- zespół zajmie się przygotowaniem modelu funkcjonowania poszczególnych kopalń, przeprowadzone zostaną analizy jaki wpływ będą miały odejścia pracowników na ruch kopalń, oraz zostaną przygotowane precyzyjne zasady alokowania. Zostaną także określone ilości osób chcących skorzystać z osłon socjalnych takich jak: urlopy górnicze i odprawy. Muszą zostać także określone liczby uprawnionych pracowników, ustalenie zasad korzystania z osłon lub ewentualnie zostanie przeprowadzone badanie sondażowe.

- Odbyło się już kilka spotkań. Co już zrealizowaliście, a co jeszcze przed Wami ?

- Określono kwalifikacje i wiek pracowników. Pracownicy w wieku emerytalnym i przedemerytalnym: Przygotowano aktualne tablice wiekowo - stażowe oraz tablice uwzględniające kwalifikacje pracowników, ustalono jakie kwalifikacje są najbardziej deficytowe. W dalszym czasie zostanie przygotowany harmonogram przewidywalnych odejść z pracy w tym naturalnych. Ustalone zostaną liczby pracowników uprawnionych do skorzystania z pakietów w poszczególnych zakładach, na miarę posiadanych możliwości precyzyjnie ustalone zostaną również daty nabywania przez pracowników prawa do emerytury, przeprowadzone zostaną wywiady wśród pracowników w zakresie planowanego terminu odejścia. Przygotowane będą też propozycje zmian układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy oraz zmian legislacyjnych dotyczących prawa pracy i ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Określone zostaną koszty funkcjonowania systemu osłon socjalnych. Koszty zostaną wyliczone na podstawie informacji dotyczących przyjętych zasad realizacji osłon oraz liczby pracowników z nich korzystających. Określone zostaną także obszary zamieszkania pracowników w aspekcie alokacji miejsc pracy: Z kolei już przygotowane zostały aktualne tablice z adresami zamieszkania pracowników, ustalenie możliwych alokacji z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, ustalenie zasad alokacji kaskadowych. Przeprowadzona zostanie też analiza możliwości pozyskania środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe pracowników: Wykorzystany zostanie ŚCUW do realizacji projektów w zakresie przekwalifikowania załogi, pozyskanie środków z ministerstwa rozwoju, pozyskanie środków z programu transformacji Śląska we współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami trzeciego sektora. Zakończenie prac ustalona została na 18 listopada.

- Dziękuję za informacje

Jarosław Bolek