Pracownicy JSW z gwarancjami pracy

31 marca reprezentatywne organizacje związkowe w JSW podpisały z zarządem spółki porozumienie dające gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników na kolejne dziesięć lat.

Dobra decyzja nowej prezes JSW Barbary Piontek. Zarząd spółki zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi, dzięki któremu pracownikom spółki przedłużono gwarancje zatrudnienia na kolejne 10 lat bez względu na miejsce zatrudnienia i staż pracy. – Dla pracowników to bardzo dobre porozumienie. 10 letnie gwarancje pracy dają nam spokój i zwiększają bezpieczeństwo pracy, co w dobie aktualnej sytuacji w świecie i w Polsce jest niezmiernie ważne. Otwiera również drzwi do dialogu nowej prezes Piontek ze stroną społeczną w spółce – komentuje dla „Górnika” Jerzy Starzyński – przewodniczący ZZG w Polsce w kopalnie „Zofiówka”. 

W przypadku niedotrzymania tych gwarancji porozumienie przewiduje zabezpieczenie w postaci odszkodowania. Chodzi o odszkodowanie w wysokości odpowiadającej iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z wszystkimi elementami płacowymi w roku poprzedzającym rozwiązanie stosunku pracy i liczby miesięcy, które pozostają  do upływu okresu gwarancji  zatrudnienia. W przypadku pracowników administracji  pracodawca  wypłaci wówczas  odszkodowanie nie większe niż 60 miesięcznych średnich wynagrodzeń JSW SA.

Gwarancje zatrudnienia oraz odszkodowanie nie przysługują między innymi  w przypadku rozwiązania  umowy o pracę  na mocy porozumienia stron, rozwiązania umowy za wypowiedzeniem pracownika, rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika  w trybie art.52 KP czy też między innymi w przypadku odejść  na emeryturę lub rentę . W przypadku wystąpienia siły wyższej w wyniku której  niemożliwe byłoby funkcjonowanie spółki, pracodawca  zobowiązany jest do uzgodnienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi  zasad odstępstw  wynikających  z postanowień podpisanego porozumienia.

Gwarancje weszły w życie z dniem zawarcia, czyli 31 marca. Jednocześnie porozumienie ustala, że dotychczasowe warunki umów o pracę nie ulegają zmianom i nie będą podlegać wypowiedzeniom do czasu zarejestrowania i wdrożenia  w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla pracowników JSW S.A.

- Zawarte porozumienie nie stoi na przeszkodzie dalszym rozmowom o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń. Podwyżki mogą być zawierane w formie doraźnej lub poprzez wprowadzenie nowego układu zbiorowego pracy. Związki zawodowe liczą, że w miarę szybko nastąpi wprowadzenie nowego układu zbiorowego, który umożliwi uregulowanie tzw. „starych” i „nowych” umów o pracę oraz zaszłości finansowych pomiędzy poszczególnymi kopalniami JSW S.A. – mówi nam przewodniczący ZZG w Polsce w kopalni „Zofiówka”.

Dwa dni wcześniej 29 marca, Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwały o odwołaniu dwóch członków zarządu. Stanowiska stracili Artur Dyczko - odwołany z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych, a Radosław Załoziński z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych.

Program oszczędnościowy

Prezes Piontek deklaruje, że program oszczędnościowy nie dotknie pracowników ani strategicznych zamierzeń inwestycyjnych. - Oczywistą jest dla mnie sytuacja, w której nasi górnicy i pracownicy zakładów przeróbczych będą mieli przedłużone gwarancje zatrudnienia. Zobowiązuję się dbać o wszystkich pracowników JSW, bo jesteście największą wartością spółki" - napisała prezes JSW w liście do załogi firmy. Dobrą wiadomością - jak oceniła Piontek - jest dostrzegane obecnie ożywienie na rynkach. "Mamy jednak świadomość, jak nieprzewidywalna jest pandemia i jakie pośrednie skutki dla naszej działalności przynosi. Musimy przygotować się do czasu koniunktury, do wzrostów cen węgla koksowego, ale pamiętać musimy też, że mamy do spłaty pożyczkę z PFR" - wskazała prezes. W ub. roku JSW otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju 1 mld zł pożyczki płynnościowej (do spłaty do 30 września 2024 roku) oraz 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej. Prezes przyznała, iż miniony rok był bardzo trudny dla JSW. "Niepokoje społeczne, brak stabilizacji wokół spółki i zrozumienia, że dla zachowania miejsc pracy najważniejsza jest kondycja całej Grupy. Skutki wywołane przez pandemię także nie ominęły JSW i jej pracowników" - czytamy w liście do załogi JSW.

Polityka Zielonego Ładu będzie rodzić wyzwania dla spółki, wśród których głównym - według prezes - jest zagospodarowanie metanu - wobec przymiarek do objęcia tego gazu unijnym system ETS. "To niezwykle ważne dla mnie, bo tu chodzi przede wszystkim o wasze bezpieczeństwo. Chcę też zadbać o godne warunki waszej pracy, także te podstawowe, jak dostęp do łaźni czy transport" - zadeklarowała Piontek, podkreślając również konieczność zadbania o inwestycje, zapewniające stabilny rozwój JSW.

Jarosław Bolek