PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – podstawowe informacje

Prezydent RP w dn. 19.11.2018r. podpisał Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza to, że od połowy przyszłego roku zaczniemy odkładać dodatkowe pieniądze na nasze emerytury. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania PPK.

PPK – co to takiego?

PPK będą nowym, dobrowolnym, pracowniczym produktem emerytalnym, funkcjonującym obok Pracowniczych Programów Emerytalnych (różnica: PPE nie były obowiązkowe, nie musiały funkcjonować we wszystkich podmiotach zatrudniających; PPK będą obowiązkowe dla wszystkich podmiotów zatrudniających).

PPK mają być mechanizmami:

• Powszechnymi

• Współfinansowanymi przez państwo i pracodawców

• Objętymi automatycznym zapisem

Zarządzanie PPK ma zostać powierzone od samego początku podmiotom rynkowym.

PPK – uczestnictwo dobrowolne, czy obowiązkowe?

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznieale będzie mógł się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Ale uwaga! By pozostać poza programem, co cztery lata będzie trzeba składać stosowną deklarację.

Automatyczny zapis dotyczy pracowników w wieku 19- 55 lat, osoby w wieku 55 -70 lat mają prawo dobrowolnego przystąpienia do PPK.

PPK – od kiedy?

Wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu).

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:

 • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
 • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
 • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zachęty fiskalne

 • Zwolnienie pracodawcy ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS od składki płaconej przez pracodawcę.
 • Dopłata ze środków publicznych w wys. 250 zł (jednorazowo) oraz 240 zł po każdym roku uczestnictwa Pracownika, pod warunkiem wpłacenia określonej kwoty na rachunek PPK.
 • Składka pracodawcy wliczana do kosztów uzyskania przychodu.
 • Dopłaty ze środków publicznych (tj. składka powitalna w wys. 250 zł jednorazowo) i dopłaty roczne (w wys. 240 zł) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zagwarantowanie prywatności środków zgromadzonych w PPK (m.in. możliwość wycofania środków).

Kluczowe zapisy Ustawy o PPK

 • Pracownik ma możliwość rezygnacji z PPK na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek przyjęcia pisemnej rezygnacji i niezwłocznego poinformowania dostawcy PPK. Pracodawca nie może nakłaniać Pracownika do rezygnacji z PPK (za to są przewidziane kary).
 • Co cztery lata Pracodawca będzie ponownie ujmował na liście pracownika, który uprzednio zrezygnował i będzie odprowadzał za niego składki (do ostatniego dnia lutego danego roku). Pracodawca ma obowiązek, pilnowania terminów i wcześniejszego poinformowania pracownika o ponownym przystąpieniu. Uczestnik może ponownie zrezygnować z uczestnictwa w tym programie.
 • Pracodawca ma obowiązek terminowego przekazywania uczestnikom, zarządzającemu oraz nadzorowi określonych informacji związanych z prowadzonym PPK.
 • Oszczędności pracowników pozostaną w PPK w momencie odejścia z pracy. Byli pracownicy mogą poprosić o przeniesienie swoich oszczędności do PPK prowadzonego przez nowego pracodawcę, nie będą jednak do tego zobowiązani.
 • Pracodawca wybiera jednego dostawcę PPK spośród Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) lub Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) lub Towarzystw Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ) dopuszczonych do udziału w PPK (oferta umieszczona na portalu emerytalnym), w porozumieniu z reprezentacją pracowników (lub organizacji związkowej). Pracodawca ma możliwość zmiany dostawcy PPK.
 • Pracodawca jest zobowiązany do obliczania i odprowadzania składek pracodawcy i pracownika w terminie wypłaty wynagrodzenia oraz do przekazywania wniosku pracownika o dokonanie zmiany (konwersji) funduszu inwestycyjnego do innego niż fundusz właściwy dla wieku pracownika.
 • Czasowe zawieszenie - tylko w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art.2 ustawy z dnia 11 października 2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 • W ramach PPK ma być dostępnych co najmniej 5 Funduszy zdefiniowanej daty („cyklu życia”), które z upływem czasu stopniowo zmieniają strukturę inwestycji zwiększając udział części dłużnej. Uczestnik jest automatycznie przypisywany do danego funduszu, właściwego dla jego daty urodzenia, ale na wniosek uczestnika możliwa jest zmiana funduszu.
 • Opłaty za zarządzanie zostały ograniczone do wysokości 0,6% wartości zarządzanych aktywów w skali roku (w podziale na 0,5% opłaty za zarządzanie oraz 0,1% za osiągnięty wynik).

Wypłata środków z PPK - wycofanie środków przed emeryturą

 • wypłata do 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania uczestnika, współmałżonka uczestnika lub dziecka uczestnika.
 • wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat,
 • wypłata transferowa - przekazanie środków z jednego rejestru prowadzonego w PPK, na inny rejestr prowadzony w PPK, na IKE byłego współmałżonka uczestnika lub osoby uprawnionej, na PPE osoby uprawnionej.

Wycofanie środków na emeryturę

Możliwe są następujące formy wypłat po osiągnięciu wieku 60 lat (mężczyźni) albo 55 lat (kobiety) i uzyskaniu uprawnień emerytalnych:

 • 25% jednorazowo (o ile uczestnik PPK nie postanowił o wypłacie tej części w ratach) a pozostałe 75% ratalnie w 120 ratach miesięcznych,
 • wypłata transferowa na lokatę terminową,
 • 100% w formie świadczenia małżeńskiego w co najmniej 120 ratach miesięcznych,
 • wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie.

Zwrot środków

Wypłata całości zgromadzonych środków jest możliwa w każdym czasie, przy czym wypłacane środki zostaną pomniejszone o 30%, dopłaty Państwa oraz podatek od zysków kapitałowych.

Korzyści i koszty dla pracowników

Rozwiązania korzystne dla pracowników (+):

 • Forma oszczędzania na emeryturę, w której partycypują pracodawcy (1,5-2,5% składki miesięcznej) i państwo (240PLN składki rocznej),
 • Jednorazowe wpłaty powitalne finansowane przez państwo,
 • Możliwość wykorzystania środków jako dopłaty do leczenia lub wkładu przy zakupie pierwszego mieszkania,
 • Kapitał uzbierany w ramach PPK będzie podlegał dziedziczeniu.

Rozwiązania budzące wątpliwości i koszty (-):

 • Większe obciążenie wynagrodzenia.
 • Składka na PPK nie będzie zwolniona z podatku dochodowego, a w skrajnych wypadkach podatkiem mogą być obciążone również wypłaty.
 • W przypadku górników – krótki okres składkowy (25 lat), długi okres oczekiwania na wypłatę świadczenia, które będzie przysługiwało po ukończeniu 60 (55) roku życia.
 • Z udziału w PPK wyłączone będą osoby przebywające na urlopach górniczych.

SKŁADKI NA PPK – PRZYKŁAD

1.Wpłaty do PPK ze strony podmiotu zatrudniającego

Wynagrodzenie pracownika wynosi 4000 zł brutto miesięcznie. Jeśli pracownik ten nie zrezygnuje z oszczędzania w PPK, spółka będzie zobowiązana finansować za tego pracownika wpłatę podstawową w wysokości 60 zł. (tj. 1,5% wynagrodzenia pracownika). Ponadto spółka może zadeklarować wpłatę dodatkową w maksymalnej wysokości 100 zł. W sumie spółka może zatem dokonywać miesięcznych wpłat na konto pracownika w PPK w kwocie 160 zł. (tj. wpłata podstawowa i wpłata dodatkowa w maksymalnej wysokości może w sumie wynosić 4% wynagrodzenia pracownika).

2.Wpłaty do PPK ze strony pracownika

Wynagrodzenie pracownika wynosi 4000 zł brutto miesięcznie. Jeśli pracownik ten nie zrezygnuje z oszczędzania w PPK, będzie zobowiązany finansować z własnych środków wpłatę podstawową w wysokości 80 zł. (tj. 2% wynagrodzenia pracownika). Przy założeniu, że po potrąceniu obciążeń publicznoprawnych z należnego mu wynagrodzenia jego wynagrodzenie netto wynosi 2853,96 zł, spółka będzie wypłacać mu 2773,96 zł (2853,96 zł – 80 zł). Jeśli pracownik ten zdecydowałby się zadeklarować wpłatę dodatkową w maksymalnej wysokości 80 zł, z jego miesięcznej wypłaty netto PRACODAWCA potrącałaby w sumie kwotę 160 zł tytułem wpłat do PPK – w tym wypadku spółka będzie wypłacać mu 2693,96 zł (2853,96 zł – 160 zł).

Ważne! Uczestnik PPK oprócz kosztu wpłaty podstawowej do PPK i ewentualnie wpłaty dodatkowej (jeśli ją zadeklaruje) ponosi również koszt podatku dochodowego od kwoty wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający (podstawowej i ewentualnej dodatkowej, jeśli została przez taki podmiot zadeklarowana).

3. Dofinansowanie PPK z Funduszu Pracy

Po spełnieniu ustawowych warunków uczestnik PPK będzie mógł liczyć na dofinansowanie środków gromadzonych w ramach PPK w formie:

• jednorazowej wpłaty powitalnej oraz

• dopłaty rocznej do PPK.

Wpłata powitalna wynosi 250 zł. Uprawnienie do tej wpłaty przysługuje uczestnikowi PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące oszczędzał w PPK.

Dopłata roczna do PPK wynosi 240 zł. Uprawnienie do tej dopłaty przysługuje uczestnikowi PPK, który z tytułu wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych zarówno przez siebie, jak i przez podmiot zatrudniający zgromadził kwotę równą co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://pfr.pl/pl/ppk

Zebrał: Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce