Za pan brat z bezpieczeństwem w pracy (1)

Przy jakiej temperaturze możemy pracować?

W lutym strona społeczna podpisała z zarządem Polskiej Grupy Górniczej porozumienie ws. ujednolicenia zasad pomiarów parametrów mikroklimatu w podziemnych wyrobiskach górniczych w kopalniach spółki. Na jego podstawie dyrektorzy poszczególnych zakładów sporządzają  przepisy szczegółowe. Aktualnie zasady pomiaru temperatury regulują zarządzenia dyrektorów na bazie porozumienia ze stroną społeczną i konsultacji z Wyższym Urzędem Górniczym.

Dzięki interwencji ZZG w Polsce i pozostałych central związkowych w 2017r wciąż obowiązują stare przepisy dotyczące dopuszczalnej temperatury w kopalniach, przy której można pracować.  Dzięki protestowi związków zawodowych w maju 2017r zmiany dotyczące nowego niekorzystnego dla pracowników sposobu wyliczania temperatury pod ziemią zostały zablokowane. Związki obawiały się wówczas, że nowe regulacje określających tzw. temperaturę zastępczą klimatu negatywnie wpłyną na zdrowie górników, którzy faktycznie będą musieli pracować przy wyższych temperaturach niż wcześniej były dopuszczane. Według związków wyliczona temperatura według nowych zasad na stanowiskach pracy byłaby niższa o 2 stopnie Celsjusza, przy prędkościach powietrza od 2 do 4 i więcej metrów na sekundę. W efekcie skrócony do 6 godzin czas pracy obejmowałby  mniejszą liczbę pracowników i można by było  ich zatrudniać w normalnym czasie pracy. Związkowcy uważali również, że skomplikowany proces wyznaczania tej temperatury spowoduje, że znacznie utrudniona będzie bezpośrednia kontrola pomiarów parametrów klimatycznych na danym stanowisku pracy przez zainteresowanych pracowników, co tylko ułatwi nadużycia w tym temacie.

Dla polskich zakładów górniczych stosuje się więc aktualnie że:  w miejscu pracy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym nie powinna przekraczać 28°C a intensywność chłodzenia nie powinna być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw). Zaś  w przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa od 28°C, a nie przekracza 33°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw), należy zastosować rozwiązania techniczne dla obniżenia temperatury powietrza lub ograniczyć czas pracy. Z kolei  w przypadku, gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33°C ludzi można zatrudnić tylko w akcji ratowniczej.

W wypadku przekroczenia temperatury 28 stopni stosuje się skrócony czas pracy z 7,5 godziny do 6 godzin. 

- Ujednolicone zasady dla wszystkich kopalń PGG w temacie temperatury wprowadzają w tym roku jeden nowy zapis, który określa skrócenie czasu pracy, gdy awaria urządzenia chłodniczego trwa dłużej niż 2 godziny – informuje „Górnika” Przemysław Żołna – Społeczny Inspektor Pracy w Ruchu Halemba kopalni Ruda. Nowe przepisy mówią: Zabudowane urządzenia chłodnicze muszą być sprawne i pracować co najmniej całą, poprzedzającą pomiary klimatyczne zmianę. W przypadku awarii urządzeń klimatycznych, zapewniających normatywny czas pracy, dłuższej niż 2 godziny, do czasu uruchomienia urządzeń klimatycznych na stanowiskach (miejscach) pracy stosuje się skrócony wymiar czasu pracy – czytamy w ujednoliconych zasadach dotyczących pomiaru temperatury. - To dobry zapis. Przy zdarzających się awariach tego sprzętu chłodniczego aktualny przepis lepiej dba o zdrowie pracownika – dodaje Przemysław Żołna.

Piotr Kowalski