Rada Krajowa interweniuje u premiera

Rada Krajowa Zwiazku Zawodowego Górników w Polsce, zwraca sie z wnioskiem o podjecie działan legislacyjnych zmierzajacych do zmiany przepisów prawnych nakazujacych górnikom odrabiania dni chorobowych.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce, zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów prawnych nakazujących górnikom, w tym honorowym dawcom krwi, którzy chcą przejść na emerytury po 25 latach pracy na dole, konieczność odrabiania wszystkich dni chorobowego od 1991 r., a więc ponad 20 lat wstecz. Dla honorowych krwiodawców ubiegających się o emeryturę lub urlop górniczy oznacza to że jeśli zabraknie dnia z powodu wolnego za oddanie krwi, trzeba odpracować cały miesiąc.

Ustawa o krwiodawstwie gwarantuje dwa dni wolne od pracy za oddanie krwi, lecz jest to swoista pułapka, w którą wpadają wszyscy którzy myślą o skorzystaniu z dobrodziejstwa górniczych uprawnień emerytalnych. W tej sprawie podnosiliśmy interwencję w ZUS i w resorcie pracy - dotychczas bez skutku.

Związek Zawodowy Górników w Polsce w kontekście ostatniego roku walki z wirusem SARS -COV - 2 wskazuje jak duże zaangażowanie wykazali oni nie tylko przy oddawaniu wszystkich składników krwi, ale w szczególności w oddawaniu osocza ozdrowieńców, co przyczyniło się do uratowania wielu istnień ludzkich.

Obecnie, wobec trwającej wojny w Ukrainie oraz wynikającego z tego zaangażowania władz i obywateli RP w pomoc narodowi ukraińskiemu, pojawiają się nowe ryzyka związane z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości krwi. O ofiarności górników oddających od zawsze honorowo krew i jej składniki na rzecz potrzebujących, Rząd RP mógł się wielokrotnie przekonać.

Zróbmy więc coś dla wyrównania trwającej niesprawiedliwości wobec grona honorowych krwiodawców pracujących pod ziemią. Wnosimy, aby Rząd RP doprowadził do takiej zmiany przepisów, która pozwoli na zaliczenie okresów zwolnienia od pracy z tytułu krwiodawstwa do okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury górniczej.

Realizacja naszego wniosku zaskutkuje zwiększeniem kręgu krwiodawców pośród pracowników zatrudnionych pod ziemią i będzie odpowiedzią na liczne wnioski środowisk górniczych jakie napływają do naszego związku ze wszystkich zakładów górniczych.

Ponadto Rada Krajowa ZZG w Polsce, stoi na stanowisku, że konieczność „odrabiania" zwolnień od pracy z tytułu krwiodawstwa przez górników, stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Z górniczym Szczęść Boże Wiceprzewodniczący Arkadiusz Siekaniec