Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Spada wydobycie, rosną zwały…, a na horyzoncie „zielony ład”

Podczas ostatniego posiedzenia (10.01.2020) Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników omówiono szereg spraw i problemów związanych funkcjonowaniem branży. Szefowie spółek węglowych poinformowali o problemach z rosnącym stanem zapasów węgla, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku JSW, gdyż pełne zwały mogą spowodować konieczność ograniczenia produkcji.

Zdaniem Zarządu PGG w tej firmie problem ma mniejszą skalę,  gdyż zalegający na zwałowiskach surowiec jest już w dużej mierze sprzedany.

Strona związkowa wyraziła swe niezadowolenie z powodu braku przekazania przez ministra  informacji dotyczących państwowych spółek, które sprowadzają węgiel z importu. Wiceminister  Adam Gawęda stwierdził, że informacje te obciążone są klauzulą poufności, a taką informację uzyskać można jedynie w administracji skarbowej. ARP podała, że import za 20 miesięcy zmniejszył się o 2,4 mln ton.

Z danych o sytuacji ekonomiczno – finansowej sektora za 11 miesięcy 2019 przekazanych przez ARP wynika, że w stosunku do analogicznego okresu 2018, spadło wydobycie, sprzedaż, wydajność oraz wyniki przy jednoczesnym wzroście poziomu zobowiązań. Zatrudnienie wzrosło o ok. 560 pracowników. Znacząco -  o ok. 1 mld zł zwiększył się również poziom inwestycji. Omawiając bieżące sprawy strona związkowa przypomniała o kwestiach, które nie zostały zakończone od poprzedniego posiedzenia.  Związek nasz przypomniał min. o potrzebie przekazania stronie związkowej informacji o wysokości obciążeń jakie poniosły spółki w związku z wdrożeniem PPK oraz zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wiele kontrowersji wśród stron zespołu wzbudziły zapowiadane plany rozdzielenia sektora energetycznego i wydobywczego, według których energetyka miałaby się znaleźć w ministerstwie klimatu, a górnictwo pozostać w resorcie aktywów. Zdaniem strony społecznej stawia to pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania realizacji „Programu dla Górnictwa” i stawia nowe wyzwania i potrzeby zmian w projekcie
„Polityki Energetycznej Państwa do 2040”. Zwrócono też uwagę na poważne niebezpieczeństwa wynikające z przyjętego przez Komisję Europejskiego Zielonego Ładu. Strona związkowa wyraziła obawy, że UE uzależni przyznanie środków na transformację od likwidacji mocy wytwórczych.

Zespół przyjął też stanowisko w sprawie objęcia metanu opłatami środowiskowymi ETS, w którym apeluje do rządu o podjęcie konkretnych, zdecydowanych działań w celu nie dopuszczenia do rozszerzenia opłat o metan w powietrzu wentylacyjnym, gdyż grozi to likwidacją przemysłu wydobywczego w Polsce.

Strona społeczna  zasygnalizowała też potrzebę uproszczenia systemów płacowych w spółkach uznając, że mimo trudnych uwarunkowań temat ten należy podjąć, gdyż skomplikowane systemy wynagradza nie służą ani pracownikom, ani pracodawcom.

Podczas posiedzenia poruszono też kwestie płacowe, omówiono szereg spraw bieżących oraz sytuację w poszczególnych spółkach węglowych.

Arek Siekaniec – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce