Strategiczne złoża uratują kopalnie?

Posłowie PiS złożyli do Sejmu projekt dotyczący utworzenia specjalnego obszaru wydobywania węgla ze złóż strategicznych dla bezpieczeństwa państwa  i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekt 10 września trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. ZZG w Polsce popiera wszelkie działania, które gwarantują górnikom miejsca pracy i przyszłość polskich kopalń.

Poselski projekt mówiący o utworzeniu złóż strategicznych dotyczy zmian w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. 9 września wpłynął do Sejmu a kolejnego dnia skierowano go do I czytania w komisjach.  Jak czytamy w uzasadnieniu  projekt dotyczy wprowadzenia postępowania mającego na celu wydanie decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Postępowanie to wyprzedzałoby zarówno postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach jak i same postępowanie koncesyjne. Zaś Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, złoża węgla kamiennego lub węgla brunatnego o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji, mając na uwadze zasadę racjonalnej gospodarki złożem oraz interes surowcowy państwa, a także potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. - Dla strony społecznej to dobry sygnał, że nie będziemy zwijać górnictwa, ale go rozwijać dla polskiej gospodarki i komfortowi  życia ludzi. Wyznaczenie złóż strategicznych pozwoli również na budowę nowych kopalń, które są blokowane przez ekologów. Dzięki temu pracownicy ich rodziny mogliby spokojniej patrzeć na przyszłość swojego zawodu i  pewność pracy. Dziś są bombardowani wiadomościami, że nie wiadomo czy będziemy wydobywać nowe złoża czy zamykać kopalnie – uważa Kierownictwo ZZG w Polsce. Nowe uwarunkowania prawne pozwoliłyby obronić węgiel przed ekologami, którzy chcieliby już dziś zamknąć wszystkie kopalnie. Pomogłoby również na odblokowanie niekiedy wieloletnich przepychanek prawnych dotyczących wydobycia węgla brunatnego i kamiennego – dodają związkowcy.     

Posłowie wnioskodawcy uważają, że dzięki ich projektowi możliwe będzie szybsze i sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu realizację inwestycji, co  ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zatem interes w postaci bezpieczeństwa państwa, którego bardzo istotnym elementem jest bezpieczeństwo energetyczne powinien znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych w gminach na terenie których znajdują się złoża o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Nowy wiceminister minister energii  Adam Gawęda w wypowiedziach medialnych dodaje, że projekt poselski dotyczy obszarów specjalnego przeznaczenia, ważnych dla bezpieczeństwa energetyczno-surowcowego, takich np. jak złoża pod Bełchatowem.  Zaś cała paleta złóż strategicznych zostanie wyznaczona w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Ostateczna decyzja dotycząca katalogu złóż strategicznych ma należeć do ministra środowiska, ale spółki górnicze wraz z Ministerstwem Energii przygotowują już listę z rekomendowanymi złożami.

Jarosław Bolek