Walczymy o emerytury stażowe

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ( od red. w tym również ZZG w Polsce) od 2010r. nieprzerwanie zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych. Projekt OPZZ w tej sprawie, pod którym zebraliśmy niemal 800 tys. podpisów, był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie (22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.), nie uzyskując jednak poparcia większości parlamentarnej. Projekty ustawy w sprawie emerytur stażowych złożyły również, w 2020 r., w porozumieniu z OPZZ, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15. Z kolei w 2021 r. został złożony w Sejmie projekt obywatelski ustawy (30 września 2021 r.) oraz projekt prezydencki (13 grudnia 2021).

Projekt OPZZ

Liczba osób uprawnionych do skorzystania z emerytury stażowej na zasadach proponowanych przez OPZZ została oszacowana następująco: 2021 r. – 570,2 tys. korzystających, 2022 r. – 100,4 tys. korzystających, lata 2022–2026 – 91-100 tys. korzystających rocznie, lata 2027-2035 – 78-86 tys. korzystających rocznie, lata 2036-2039 – 65–74 tys. korzystających rocznie, rok 2040 – 59 tys. korzystających. W pierwszym roku wprowadzenia emerytur stażowych w wariancie OPZZ dodatkowe wydatki FUS oszacowano na 8,49 mld zł. W następnych latach wydatki corocznie będą malały.

Projekt obywatelski

Skutki finansowe wprowadzenia emerytury stażowej na zasadach przewidzianych w projekcie obywatelskim zostały wyliczone w dwóch wariantach, w których z nowego świadczenia skorzystałoby 50 proc. i 100 proc. uprawnionych.

W wariancie pierwszym (50 proc.) w pierwszym pełnym roku obowiązywania projektowanej regulacji wydatki na świadczenia emerytalne uległyby zwiększeniu o kwotę 4,1 mld zł, a w kolejnych latach odpowiednio o 7,2 mld zł (w drugim roku obowiązywania), 6,5 mld (w trzecim roku obowiązywania), 5,9 mld zł (w czwartym roku obowiązywania) i 5,2 mld zł (w piątym roku obowiązywania). W tym samym wariancie wpływy ze składek uległyby zmniejszeniu o odpowiednio 2 mld zł (w pierwszym roku obowiązywania), 3,6 mld zł (w drugim i trzecim roku obowiązywania), 3,7 mld zł (w czwartym roku obowiązywania), 3,6 mld zł (w piątym roku obowiązywania).

Przy założeniu, że z prawa do emerytury stażowej skorzystałyby wszystkie osoby uprawnione (wariant 100 proc.) wydatki na świadczenia emerytalne wzrosłyby kolejno o 8,2 mld zł (w pierwszym roku obowiązywania ustawy), 14,4 mld zł (w drugim roku obowiązywania ustawy), 13,1 mld zł (w trzecim roku obowiązywania ustawy.), 11,8 mld zł (w czwartym roku obowiązywania ustawy) i 10,3 mld zł (w piątym roku obowiązywania ustawy) a wpływy ze składek uległyby zmniejszeniu o 4 mld zł (w pierwszym roku obowiązywania ustawy.), 7,3 mld zł (w drugim, trzecim i czwartym roku obowiązywania ustawy) i 7,2 mld zł (w piątym roku obowiązywania ustawy).

Powyższe szacunki nie uwzględniają kosztów wprowadzenia emerytur stażowych w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Projekt prezydencki

Liczba osób korzystających do skorzystania z emerytury stażowej na zasadach proponowanych przez Prezydenta to w 2023 r. 156,7 tys. osób oraz 26,7–29,5 tys. osób rocznie w latach 2024–2036. Skutki finansowe wprowadzenia emerytury stażowej na zasadach przewidzianych w projekcie prezydenckim, przy założeniu, że 100 proc. uprawnionych skorzysta z projektowanego rozwiązania, to wzrost wydatków z FUS o 2,47 mld zł w 2023 r. oraz 4,4 mld w 2024 r., a następnie wydatki będą corocznie malały.

Oprac.Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZLICZBA UPRAWNIONYCH I SKUTKI FINANSOWE