Wirtualne remonty

Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach sprawdza czy doszło do korupcji i wyłudzenia w KWK Mysłowice-Wesoła. Sprawa dotyczy nieprawidłowości, jakie miały miejsce w dziale remontów kopalni.  Chodzi między innymi o remont łaźni. 3 marca zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa  złożyły związki zawodowe.

- Zawiadomienie dotyczy nieprawidłowości polegających na wyłudzaniu środków finansowych przez Kierownictwo i pracowników Działu Remontów Oddziału PGG S.A. tj. KWK „Mysłowice-Wesoła”, polegające na fałszowaniu dokumentacji wykonywanych robót i remontów na terenie KWK „Mysłowice – Wesoła” oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach w przedmiocie tego, które to roboty zostały zatwierdzone i odebrane, bądź zostały wykonane częściowo - czytamy w zawiadomieniu. Chodzi o prace z umów między kopalnią a wykonawcami z okresu styczeń 2018 -czerwiec 2018. 3 marca związkowcy skierowali sprawę do prokuratury. Pod zawiadomieniem podpisali się szefowie siedmiu związków zawodowych działających w kopalni: ZZG w Polsce, WZZ Sierpień 80, Solidarność, ZZ Kadra, ZZ Ratowników Górniczych w Polsce, ZZ Przeróbka i ZZ Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce.

Związki złożyły wniosek, by zabezpieczyć dokumenty ze względu na zagrożenie ryzykiem mataczenia, ukrywania faktów  i wpływania na świadków w sprawie.  Pismo wysłano też do wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika. Równocześnie KWK Mysłowice-Wesoła i Polska Grupa Górnicza zleciły kontrolę wewnętrzną w dziale remontów kopalni.

Jak dowiedzieliśmy się chodzi między innymi o ewentualne wyłudzenie i korupcję odnośnie rzekomego remontu łaźni w kopalni.  

Zawiadomienie dotyczy przestępstwa z art. 296 § 1 kk. brzmiącego „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” w zw. z art. 271 § 1 kk. brzmiącego „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” na szkodę KWK Mysłowice Wesoła.

Czy kierownictwo i pracownicy Działu Remontów KWK Mysłowice-Wesoła dopuścili się poświadczenia nieprawdy w dokumentach, czego skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej kopalni? Będziemy śledzić postępy prac mysłowickiej prokuratury.

Jarosław Bolek