Związki ostrzegają rząd

25 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie po kilku miesiącach przerwy odbyło się wreszcie długo wyczekiwane posiedzenie Górniczego Zespołu Trójstronnego.

Wobec rosnącego niezadowolenia załóg związkowcy zdecydowanie wyrazili swoje niezadowolenie  z pogarszającej się sytuacji w sektorze. Stronę rządową reprezentowali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, nowopowołany pierwszy zastępca ministra Energii - Adam Gawęda, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek. Pracodawcy reprezentowani byli przez prezesów i wiceprezesów spółek węglowych oraz prezesa Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej Janusza Olszowskiego.

Minister Tchórzewski podsumował ostatnie miesiące funkcjonowania sektora i omówił plany dalszych działań. Zasygnalizował min. zatwierdzony niedawno projekt budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej gazem ze zgazowania węgla, która powinna rozpocząć działanie w 2025r. na terenie Zagłębia Lubelskiego. Liczną reprezentację związkową stanowili przewodniczący i wiceprzewodniczący central związkowych oraz przedstawiciele poszczególnych spółek.

Jak stwierdził Minister Tchórzewski „Węgiel jest dla naszej energetyki stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Polska, by sprostać tym wyzwaniom, potrzebuje nowych kopalń węgla kamiennego energetycznego i koksowego”. 

Minister Gawęda zdeklarował, że Zespół będzie spotykał się cyklicznie i że posiedzenia te podobnie jak za jego poprzednika odbywały się będą w miarę możliwości na Śląsku.

Wiceminister Środowiska Mazurek omówił działania Rządu w sprawie negatywnych skutków antywęglowej polityki UE. Strona związkowa zdecydowanie krytycznie oceniła te działania, uznając je za .niewystarczające i stanowczo wniosła o wzmocnienie działań Polski na arenie międzynarodowej.

 Po przedstawieniu danych ekonomicznych dotyczących pięciu miesięcy 2019r. Strona społeczna przedstawiła cały szereg uwag i problemów, które rząd i pracodawcy muszą niezwłocznie uwzględnić w swoich poczynaniach aby zachować spokój społeczny.

W przeciwnym razie dojdzie do wybuchu protestów związkowych.

Do najpilniejszych należy kwestia wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych spółkach.

Strona związkowa wniosła, aby wzrost wynagrodzeń odbywał się systemowo w oparciu o kompleksowe rozwiązania w całym sektorze. Zdecydowanie podkreślając , że niski poziom wynagrodzeń jest źródłem niepokoju wśród załóg górniczych i w braku podjęcia działań może stać się źródłem poważnych niepokoi społecznych.

Rozmowy muszą dotyczyć wzrostu stałej części wynagrodzeń, bo wypłaty jednorazówek nie zahamują pogorszenia warunków bytowych rodzin górniczych.

Zdaniem strony rządowej, wzrost płac powinien uwzględniać wzrost wydobycia połączony z poprawą wydajności. Wypowiadający się w imieniu pracodawców prezes GIPH podkreślił, że trudno rozmawiać o wzroście wynagrodzeń w momencie kiedy wszystkie wskaźniki ekonomiczne uległy w ostatnim okresie pogorszeniu, a cena węgla na światowych rynkach spada.

Minister Adam Gawęda zobowiązał pracodawców do niezwłocznego podjęcia rozmów płacowych ze związkami w poszczególnych spółkach.

Zgłosiliśmy też wniosek o przekazanie informacji, które podmioty odpowiadają za sprowadzenie w ciągu pięciu miesięcy br. aż 4 milionów ton węgla energetycznego.

Wielkość importu jest wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego, co strona związkowa uznała za skandaliczne i niedopuszczalne.

Minister Gawęda zobowiązał się do przekazania tej informacji w możliwie krótkim terminie oraz podjęcia działań przeciwdziałających nieuzasadnionemu napływowi surowca do kraju.

Związki ponowiły też wniosek o wycofanie z programu „Czyste Powietrze” zapisów, które psują rynek węgla nie wpływając na poprawę jakości powietrza.

Na wniosek strony związkowej rząd przekaże też informację o planowanych wyłączeniach bloków węglowych w polskiej energetyce, które mogą skutkować spadkami zapotrzebowania na węgiel energetyczny. Minister Gawęda przyznał, że z uwagi na restrykcyjne przepisy środowiskowe część bloków zostanie wyłączona z użycia, zaznaczył jednak, że w ich miejsce wejdą nowe wysokosprawne instalacje oddane do użytku w wyniku poczynionych w ostatnich latach inwestycji.

Osobną kwestią są przedłużające się rozmowy na temat układu zbiorowego w PGG, gdzie umowy z inwestorami są istotną przeszkodą do zakończenia rozmów i uzyskania wyższych wynagrodzeń.

Na nasz wniosek rząd i pracodawcy oszacują też skutki jakie poszczególne spółki poniosą w związku z wdrożeniem ustawy o PPK oraz po zmianie ustawy o płacy minimalnej powodującej wyłączenie dodatków stażowych z tej płacy.

Strona związkowa w bardzo ostrych słowach  wskazała na pogłębiające się praktyki mające znamiona mobbingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w PGG – KWK „Sośnica”. Praktyki takie muszą zostać natychmiast ukrócone.

Ponadto wskazaliśmy na wiele kwestii, których od miesięcy, mimo naszych interwencji, rządzący nie potrafią rozwiązać. Są to sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania zakładów, rekompensat za deputat, kwestie koncesji i in.

Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce