Związki w Silesii wywalczyły większy deputat

27 maja zarząd PG Silesia podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi w kwestii płacowej. Zgodnie z nim pracownicy otrzymają większy roczny ekwiwalent  za deputat węglowy.

Kwota podwyżki 1200 zł będzie osiągnięta w 2021r. Do tego czasu wraz z kolejnym rokiem wartość deputatu będzie rosła systematycznie. -  Dotychczas jego wartość w czechowickiej kopalni wynosiła 3 600zł i nie była waloryzowana od 2011roku – powiedziała „Górnikowi” Mariola Miodońska – przewodnicząca ZZG w Polsce w PG Silesia.  I tak: w 2019r pracownicy Silesii otrzymają o 400 zł więcej, czyli 4000zł, w 2020r – 4 400zł. A w roku 2021r o kolejne 400 zł więcej, czyli łącznie - 4 800zł.

- Rozmowy z prywatnym właścicielem w kwestiach płacowych są  bardzo trudne. Nie ma porównania do kopalń, gdzie właścicielem jest państwo. I gdzie względy społeczne lub polityczne odgrywają dużą rolę. U nas negocjacje są zupełnie inne. Mimo tego udało się podnieść wartość deputatu o 1200zł docelowo w 2021 roku – mówi nam przewodnicząca Miodońska.

Czechowice-Dziedzice, 27 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 10

Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU DO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO „SILESIA" SP. Z O.O. W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH OBOWIĄZUJĄCEGO OD 01.09.2012 ROKU

pomiędzy :

 1. Przedsiębiorstwem Górniczym „SILESIA ” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Górnicza 60, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341002, REGON: 241371652, NIP: 652-17-05-143,'

reprezentowanym przez ...

a

 1. Zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” sp. z o.o. reprezentowanymi przez umocowanych przedstawicieli:
 1. Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

przy Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach,

 1. Związkiem Zawodowym „KADRA” przy Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,
 2. Związkiem Zawodowym Górników w Polsce Zarządem Międzyzakładowym przy Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,
 3. Organizacją Podstawową Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA ” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
 1. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego

„SILESIA” sp. z o.o. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pracodawca dokonuje corocznie dodatkowych odpisów na Fundusz w kwocie stanowiącej równowartość jednomiesięcznych bonów z tytułu posiłków profilaktycznych w oparciu o stan zatrudnienia na 30 listopada poprzedniego roku - z przeznaczeniem na bony wydawane pracownikom do końca listopada danego roku.",

 1. załączniki nr 4 i 5 do Układu otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia.
 1. Zmiany obowiązują po zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy.

Załącznik nr 1

do protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PG SILESIA

ZAŁĄCZNIK NR 4
REGULAMIN WYPŁATY EKWIWALENTU ZA DEPUTAT WĘGLOWY

Art. 1

Pracodawca zobowiązuje się do wypłacania corocznie Pracownikom zatrudnionym u Pracodawcy ekwiwalentu za deputat węglowy. Ekwiwalent nie przysługuje Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorów.

Art. 2

 1. Ekwiwalent przysługuje Pracownikom, którzy pozostają w zatrudnieniu w dniu wypłaty ekwiwalentu. Pozostawanie w zatrudnieniu nie jest warunkiem otrzymania ekwiwalentu w przypadku odejścia na emeryturę lub rentę.
 2. Wysokość rocznego ekwiwalentu dla Pracownika wynosi:

-w roku 2019-4.000 zł,

-w roku 2020-4.400 zł,

 • począwszy od roku 2021-4.800 zł.
 1. Ekwiwalent w pełnej wysokości przysługuje Pracownikom, którzy przepracowali u Pracodawcy pełny rok kalendarzowy poprzedzający rok wypłaty ekwiwalentu. Pracownik otrzymuje ekwiwalent w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w przypadku:
 • podjęcia pracy w trakcie roku,
 • odejścia na emeryturę lub rentę w trakcie roku.
 1. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje ekwiwalent w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.
 2. Ekwiwalent podlega proporcjonalnie zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (z wyjątkiem wywołanej wypadkiem przy pracy, w drodze do/z pracy lub chorobą zawodową) oraz urlopów: macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i bezpłatnego. Pomniejszenie następuje w stosunku, w jakim pozostaje liczba dni kalendarzowych nieobecności w pracy do liczby dni w roku tj. 365.

Art. 3

Ekwiwalent wypłacany jest do 30 czerwca danego roku. 2

Jarosław Całka