ZZG w Polsce  w obronie miejsc pracy

ZZG w Polsce oczekuje na pilne działania ratunkowe rządu dla górnictwa. Wraz z całą branżą domaga się przedstawienia nowej polityki energetycznej państwa i nowej strategii funkcjonowania  górnictwa. 26 czerwca delegaci Związku wzięli udział w Konferencji Sprawozdawczo – Programowej.

Ponad 70. delegatek i delegatów ZZG w Polsce z całego kraju, wzięło udział w Konferencji Sprawozdawczo – Programowej, która odbyła się  26 czerwca br. W trakcie spotkania związkowcy podsumowali ostatnie dwa lata  kadencji obfitującej w ważne wydarzenia dla branży górniczej, środowiska zaplecza i surowców. Przewodniczący Dariusz Potyrała przedstawił sprawozdanie z tego okresu   działalności. Podkreślił, że związek zawsze bronił pracowników i walczył o jak najlepsze wynagrodzenie i warunki pracy. Wskazał na najważniejsze aktywności ZZG w Polsce, w minionym okresie. Podsumowując 2018 podkreślił olbrzymie zaangażowanie związku w Konferencję  klimatyczną PRE_COP24 gromadzącą związki zawodowe oraz przedstawicieli branży energetycznej i górniczej, polityków, naukowców i samorządowców, w czasie której związek postulował sprawiedliwą transformację, w której pracownik i miejsca pracy będą priorytetem. W efekcie grudniowy (2018r) szczyt klimatyczny w Katowicach  zaprezentował łagodniejsze podejście do klimatu, wprowadzając tzw. Sprawiedliwą Transformację. Drobny krok lecz walka trwa nadal. Z kolei w roku 2019 związek walczył o systemowy wzrost wynagrodzenia w branży. Protestował wraz z organizacjami zrzeszonymi w OPZZ, na ulicach Warszawy w sprawie emerytur stażowych i pomostowych. – 2019r kończyliśmy w procedurze sporu zbiorowego w Polskiej Grupie Górniczej na tle walki o wyższe wynagrodzenia. Z kolei  w Jastrzębskiej Spółki Węglowej  pojawiły się też zagrożenia realizacji PTE oraz zmiany w zarządzie. Początek 2020r to walka związku przeciwko unijnemu projektowi „Zielony Ład”, który nakładał na wszystkie kraje członkowskie neutralność  klimatyczną do 2050. W lutym wybuchł strajk ostrzegawczy w PGG, członkowie związku uczestniczyli w akcji odwiedzania biur poselskich, wysypywania węgla oraz blokadzie torów na terminalu kolejowym w Sławkowie. Szybko radykalizowały się nastroje niezadowolenia i wybuchały lokalne protesty  wobec zarządzania branżą. Marzec 2020r zdominował wybuch pandemii i aktywność związku przekierowała się na rzecz obrony pracowników i miejsc pracy. Walczyliśmy o wzrost poziomu wynagrodzenia które pierwotnie zarząd  PGG zaproponował pracownikom. Wystąpiliśmy z wnioskiem o 100% wynagrodzenia dla pracowników którzy nie mogą świadczyć pracy z winy sanepidu lub pracodawcy. ZZG w Polsce również wskazywał na niekorzystne zapisy kolejnych „Tarcz” uchwalanych przez parlament. W tej kwestii nadal domagamy się pilnych działań ratunkowych rządu nakierowanych na pomoc górnictwu. Jako branża górniczo-energetyczna oczekujemy przedstawienia nowej polityki energetycznej państwa i nowej strategii funkcjonowania górnictwa. W trakcie obrad delegaci pozytywnie ocenili działania ZZG w Polsce za okres ostatnich dwóch lat i udzielili absolutorium władzom związku. Podczas konferencji przedstawiciele ZZG w Polsce z całego kraju zaakceptowali również program związku, przedstawiony przez Sebastiana Czogałę - przewodniczącego Komisji Programowej. Wśród najważniejszych celów związku wyróżniono punkty związane z kontynuacją działań na rzecz propracowniczego ustawodawstwa poprzez inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych czy też inicjowanie aktywności związku na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w miejscach dotkniętych transformacją energetyczną. Nie zabrakło również w przyjętym programie postulatu dotyczącego intensyfikacji działań zmierzających do szerokiego zjednoczenia organizacji działających w górnictwie, celem uporządkowania i wzmocnienia górniczego ruchu związkowego, zwłaszcza tej jego części, która zrzeszona jest w OPZZ. Na wniosek przewodniczącej ZZG w Polsce w PG Silesia  delegaci biorący udział w Konferencji podjęli też uchwałę z postulatem do najwyższych władz państwowych o równe traktowanie górników wszystkich kopalń węgla kamiennego bez względu na formę własności zakładu górniczego. Delegaci dokonali również zmian w Statucie Związku. Opracowane przez Komisję Statutową zmiany zostały przyjęte w całości.

Jarosław Bolek