Akta pracownicze - dokumentacja pracownicza po zmianach

PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2019 r. nowych przepisów dotyczących akt pracowniczych w poniższym artykule przedstawię zasady określające prowadzenie akt pracowniczych. W dalszej części skupię się na omówieniu przepisów dotyczących prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (od redakcji: podana tematyka będzie zaprezentowany w kilku kolejnych poradach na łamach „Górnika”).

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza następujące zmiany dotyczące powstania nowej części D akt osobowych.

NOWA CZĘŚĆ „D” AKT OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej zwanego dalej rozporządzeniem, jedną ze zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest wprowadzenie dodatkowej części do akt osobowych, tj. części D, która zawiera odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Z uwagi na specyfikę części D, Ustawodawca przewidział w tym przypadku możliwość jej podziału na mniejsze części dotyczące nałożenia określonej kary, które nastąpiło bądź na podstawie przepisów Kodeksu pracy o odpowiedzialności porządkowej, lub np. przepisów ustawy o służbie cywilnej o odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zgodnie rozporządzeniem, dokumenty, które znajdują się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne. Pisma dotyczące pierwszej kary przechowuje się w części D1, kolejne odpowiednio D2, D3 itd. Dokumenty w każdej części muszą być ułożone w porządku chronologicznym, ponumerowane, a wykaz tych dokumentów musi dotyczyć każdej części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu, usuwa się całą część dotyczącą danej kary, a pozostałym częściom dotyczącym innych kar przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

CZEŚĆ „A” AKT OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem w części A przechowuje się oświadczenia albo dokumenty które dotyczą danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na lekarskie badania i orzeczenia lekarskie które dotyczą wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (zgodnie z art. 229 § 1, pkt 1, 1(1) i 1(2) Kodeksu pracy).

Gromadzenie i przechowywanie takich oświadczeń i dokumentów dotyczyć będzie przypadku, gdy dojdzie do nawiązania stosunku pracy z kandydatem ubiegającym się o zatrudnienie.

Art. 229. [Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie]

§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 1(1), podlegają:

1)osoby przyjmowane do pracy;

(…)

§ 1(1). Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 1(2). Przepis § 1(1) pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Omawianie rozporządzenie nie zawiera katalogu dokumentów, które pracodawca miałby przechowywać w części A akt osobowych, ale w związku z praktyką wynikającą z przepisów, które obowiązywały do 31.12.2018, w tej części nadal będą przechowywane dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje oraz doświadczenie pracownika, takie jak: świadectwo lub świadectwa pracy, dyplom lub świadectwo ukończonej szkoły oraz dokument zawierający dane osobowe pracownika.

Dokumentem tym może też być kwestionariusz osobowy (jak miało to miejsce do 31.12.2018) lub oświadczenie w postaci kwestionariusza, które zawiera dane osobowe, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie art. 22(1) Kodeksu pracy.

Przepisy wskazują, że można nadal posługiwać się obowiązującymi do 31.12.2018 pomocniczymi wzorami kwestionariuszy, ale dostosowując je do nowych przepisów. Natomiast po wejściu w życie zmian, zamieszczonych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, ww. dokumenty lub oświadczenia będą obejmowały dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, których katalog zostanie zmodyfikowany na mocy tej ustawy (projektowany art. 22(1) – 22(1b)).

Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 22(1) otrzymuje brzmienie:

„Art. 22(1). § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko;

 2. datę urodzenia;

 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

 4. wykształcenie;

 5. kwalifikacje zawodowe;

 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

 1. 4) wykształcenie i i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Ustawodawca wyraźnie bowiem wskazuje, że w części A akt osobowych należy przechowywać nie tylko orzeczenia lekarskie, ale także skierowania na badania lekarskie w przypadku osób:
 

 • przyjmowanych kandydatów do pracy, (w przypadku takim konieczne jest wykonanie wstępnych badań lekarskich i przedłożenie do pracodawcy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie; pracodawca przechowuje również egzemplarz skierowania do wykonania tych badań lekarskich),

 • przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą; ( w przypadku takim, nie ma konieczności ponownego kierowania pracownika do wykonania wstępnych badań lekarskich, a w części A akt osobowych, bez zmian, przechowuje się uzyskane uprzednio przez pracownika aktualne orzeczenie lekarskie i skierowanie do wykonania badań lekarskich),

 • przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, (w przypadku takim, pracownik przedkłada do nowego pracodawcy – aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu pracy, które wykonał w ramach wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań lekarskich oraz skierowanie do wykonania tych badań),

 • przyjmowanych do pracy, ale pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą(w przypadku takim, pracownik przedkłada do nowego pracodawcy – aktualne orzeczenie lekarskie, które wykonał w ramach wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań lekarskich zakładu pracy, w którym jest równolegle zatrudniony oraz skierowanie do wykonania tych badań).

Zasada minimalizacji danych w art. 5 ust. 1 lit c. rozporządzenia 2016/679 (RODO), mówi aby w aktach osobowych pracownika przechowywać kopie tylko tych dokumentów, które będą istotne dla realizacji uprawnień lub obowiązków pracownika albo pracodawcy (np. kopie świadectwa pracy celem ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego), a nie wszystkie (nie ma bowiem podstaw do gromadzenia np. kopii dowodu osobistego pracownika, tym bardziej, iż dochodzi w ten sposób do przetwarzania wizerunku pracownika) (…).

Ciąg dalszy w następnym numerze „Górnika”

Ryszard Michalak