Czy do okresu mojej pracy górniczej będzie się zaliczał czas mojego zatrudnienia po likwidacji kopalni?

Pracowałem w Kopalni Węgla Kamiennego, do czasu jej likwidacji. Następnie, wobec utraty zatrudnienia w kopalni, podjąłem pracę w zakładzie pracy niezwiązanym z górnictwem, gdzie pracowałem ponad 6 lat. Obecnie ponownie pracuję w górnictwie i wykonuję pracę górniczą. Do uzyskania emerytury górniczej brakuje mi niespełna 5 lat pracy górniczej. Czy do okresu mojej pracy górniczej, będzie się zaliczać okres mojego zatrudnienia po likwidacji kopalni?- Jan Tomeczek (Katowice)

Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

• ukończył 55 lat życia;

• ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1;

• nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Z zastrzeżeniem, że wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, wynosi 50 lat. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 50c ust. 2 pkt 2, za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy przeszli w związku z likwidacją kopalni. Treści art. 50c ust. 2 pkt 2 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, umożliwia górnikom, których kopalnia uległa likwidacji, dopracowanie okresu, nie dłuższego niż 5 lat, w innych dowolnych podmiotach, nawet zupełnie niezwiązanych z górnictwem, i w konsekwencji uwzględnienie tego dodatkowego okresu zatrudnienia przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, jako okresu równorzędnego z pracą górniczą. Należy podkreślić, że z uprawnienia tego można skorzystać tylko w przypadku likwidacji kopalni.  Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt I UK 152/17 w „koniecznym warunkiem do uznania okresu zatrudnienia u innego pracodawcy za okres równorzędny z pracą górniczą, jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy podjęciem tego zatrudnienia z likwidacją kopalni. O przerwaniu tego związku przyczynowego na pewno można mówić wówczas, gdy z okoliczności faktycznych sprawy bezsprzecznie wynika, że przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie była związana z zakończeniem bytu prawnego pracodawcy, zwłaszcza gdy pracodawca po ustaniu łączącej strony umowy o pracę nadal istniał. „Przejście” pracownika następuje do jakiejkolwiek innej pracy „niegórniczej”. Nowe zatrudnienie może być zatem realizowane w dowolnym podmiocie, a nawet w kilku kolejnych podmiotach. Nie musi ono wynikać z jednego stosunku pracy, skoro może dotyczyć „innych prac”, do których przechodzi górnik tracący zatrudnienie górnicze, jeżeli wykonywał prace określone w art. 50c ust. 1 i w pkt 1 i 2 u.e.r.f.u.s. oraz przeszedł do owych innych prac w następstwie zlikwidowania kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o jakim mowa w art. 50c ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy. Brak jest podstaw do twierdzenia, żeby zatrudnienie, o jakim mowa w powołanym przepisie, mogło być realizowane wyłącznie w jednym podmiocie. W szczególności w obecnych realiach rynku pracy nie można żądać od pracownika, by bez względu na konsekwencje (także finansowe) w ramach wskazanych 5 lat kontynuował za wszelką cenę zatrudnienie w tym podmiocie, w którym podjął pierwszą pracę w związku z likwidacją kopalni.”

Mając na względzie powyższe, praca, którą Pan wykonywał, po likwidacji kopalni, może zostać zaliczona jako praca równorzędna z pracą górniczą, pod warunkiem istnienia związku przyczynowego pomiędzy podjęciem tego zatrudnienia z likwidacją kopalni, a maksymalny okres podlegający zaliczeniu nie może przekroczyć 5 lat.

Adw. Wojciech Hotek Biuro Prawne ZZG w Polsce