Czy mam prawo do emerytury górniczej?

Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku które jest wyszczególnione w załącznikach do Zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru pod ziemią, w kopalniach siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Pracuję mniej niż połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, czy w związku z powyższym moja praca jest uważana za pracę górniczą, a w konsekwencji czy nabędę prawo do emerytury górniczej i jaki przelicznik zostanie zastosowany przy ustalaniu jej wysokości? Nadto czytałem w internecie, że w/w Zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r., już nie obowiązuje, czy to prawda?
Jacek W.

Zarządzenie nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru pod ziemią, w kopalniach siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, nadal obowiązuje, wynika to z treści art. 194 z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o emeryturach i rentach, za pracę górniczą uważa się zatrudnienie pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli jest Pan zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku, którego nazwa odpowiada nazwie stanowiska pracy wymienionego w wyżej wskazanym Zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994r., ZUS nie będzie od Pana wymagał udokumentowania ilości wykonywanych miesięcznie zjazdów pod ziemię.

Przy ustalaniu wysokości górniczej emerytury, za każdy rok pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywanej częściowo na powierzchni i częściowo pod ziemią, na stanowisku wymienionym w w/w Zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r., ZUS stosuje przelicznik 1,4.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, Pana praca jest uważana za pracę górniczą, a zatem ma Pan prawo do emerytury górniczej, a przy ustalaniu jej wysokości zostanie zastosowany przelicznik 1,4.

Należy jednak podkreślić, że ZUS rozpoznaje wnioski o przyznanie świadczenia z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w chwili ich złożenia.

Adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce