Emerytura pomostowa – komu przysługuje?

Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Za prace w szczególnych warunkach uznano prace:

 • pod ziemią;
 • na wodzie;
 • pod wodą;
 • w powietrzu;
 • w warunkach gorącego mikroklimatu;
 • w warunkach zimnego mikroklimatu;
 • bardzo ciężkie prace fizyczne;
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym;

Za prace o szczególnym charakterze uznano między innymi prace:

 • pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor);
 • kontrolerów ruchu lotniczego;
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych;
 • funkcjonariuszy straży ochrony kolei;
 • kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym;
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
 • operatorów żurawi wieżowych, do obsługi, których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych;
 • personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru;

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.;
 • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 • ma co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe);
 • wykonywał przed 1 stycznia 1999 r. prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
 • wykonywał po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac;
 • nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

Wojciech Hotek - adwokat Biura Prawne ZZG w Polsce