Kiedy i z jakiej emerytury mogę skorzystać?.

Czuję się bezsilny i nawet bezradny wobec wałbrzyskiego oddziału ZUS-u. Charakterystyka mojej pracy jest następująca:

Urodziłem się 10.06.1059r. w Wałbrzychu.

Zaraz po szkole podstawowej poszedłem do ZSZ przy Zakładzie Energetycznym gdzie od 01.09.1974r. do 30.06.1977r., jako młodociany pracownik pobierałem naukę i praktykę zawodu elektroenergetyk. Następnie za zgodą Rady Pedagogicznej za dobre wyniki zostałem delegowany do dziennego Technikum Energetycznego. Po okresie nauki 01.09.1981r., podjąłem pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” w Wałbrzychu, gdzie pracowałem do chwili likwidacji kopalni tj.; 31.12.1994r. po czym przeszedłem na zasiłek osłonowy dla górników likwidowanych kopalń wałbrzyskich od 01.01.1995 do 31.12.1996r. W trakcie trwania zasiłku osłonowego nie udało mi się znaleźć zatrudnienia ani kopalnia nie zaproponowała moi jakiejś pracy.

Mimo bardzo trudnej sytuacji w znalezieniu pracy w Wałbrzychu i okolicach, od 02.01.1997r.udało mi się zatrudnić w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu, gdzie przepracowałem do 31.03.2002r.

Następnie od 01.03.2002r. podjąłem pracę w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej w Zakładzie siedzeń samochodowych „Faurecia Wałbrzych”. Gdzie pracowałem do 09.09.2009r. Pod koniec pracy podupadłem mocno na zdrowiu i byłem na zwolnieniu lekarskim do marca 2010r.

Po czym podjąłem pracę od 01.03.2010r., w Zakładzie „Premet” w Pieszycach. Gdzie przepracowałem do 19.04.2011r.

Następnie pojąłem pracę do 04.05.2011 w Zakładach Przemysłu Górniczego „Wamag”, gdzie przepracowałem do 31.07.2011r.

Potem od 01.09.2011r., podjąłem pracę w Polskiej Ceramice Ogniowej w Żarowie, gdzie przepracowałem tylko do 15.10.2011r.  Potem byłem na zasiłku dla bezrobotnych do kwietnia 2012r.  Podjąłem pracę na jeden dzień co prawda w Aquaparku w Polkowicach, 11.04.2012r.

Następnie podjąłem pracę przy budowie Wałbrzyskiego Aqua-Zdroju od 16.05.2015r., do 22.12.2015r. Potem byłem na zasiłku dla bezrobotnych do marca 2015r.

Następnie pojąłem pracę  w NSK Wałbrzych, na zasadach umowy o dzieło, 0d 01.03.2015 do 07.04.2015r. I od 07.09.2013r., również w tej Firmie podjąłem pracę, gdzie przepracowałem do 07.09.2015r. Następnie byłem na zasiłku dla bezrobotnych do marca 2016r.

W końcu podjąłem zatrudnienie do 16.03.2016r., w Zakładzie „Bio-Term Kogeneracja” w Świebodzicach, gdzie do dzisiaj pracuję.

Decyzją ZUS Oddział w Wałbrzychu odmówił mi prawa do emerytury pomostowej stwierdzając, nie spełniam przesłanek uzyskania prawa do emerytury .

ZUS Oddział w Wałbrzychu zaliczył do pracy górniczej, tylko okres od dnia 01.09.1981 r. do dnia 31.12.1994 r.  tj. 13 lat i 18 dni, ponadto stwierdził, iż nie legitymuję się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym, albowiem posiadam łącznie tylko 23 lata 5 miesięcy i 8 dni.

Z decyzją ZUS Oddział w Wałbrzychu nie można się zgodzić. W pierwszym rzędzie należy zauważyć, iż ZUS Oddział w Wałbrzychu zupełnie dowolnie mimo posiadania wiedzy z urzędu ustalił okresy składkowe i nieskładkowe. ZUS Odział w Wałbrzychu kompletnie przemilczał okresy zatrudnienia po 31.03.2002 r., tymczasem, niezależnie od tego iż przedstawiłem dokumentację z pozostałego okresu zatrudnienia, to ZUS Oddział w Wałbrzychu posiada w tym zakresie przecież wiedzę z urzędu.

Dalej należy podkreślić, iż byłem zatrudniony od dnia 01.09.1981 do dnia 31.12.1994 r. w Wałbrzyskich Kopalniach Węgla Kamiennego w Wałbrzychu. Okres ten między stronami jako okres pracy w warunkach szczególnych jest bezsporny. Dalej należy podkreślić, iż od dnia 01.01.1995 r. do dnia 31.12.1996 r. korzystałem z zasiłku socjalnego na podstawie Protokołu Dodatkowego nr 6 z dnia 01.03.1994 r. do Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21.12.1991 r.  W okresie przebywania na zasiłku socjalnym składkę ZUS od pobieranego świadczenia socjalnego płacił WKWK w Wałbrzychu. Nie ulega wątpliwości, iż ten okres powinien być zaliczony do pracy górniczej.

Następnie po ustaniu prawa do zasiłku socjalnego, w związku z brakiem ofert pracy z kopalni  podjąłem zatrudnienie poza górnictwem w Szpitalu im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu. Okres ten powinien być uznany jako okres równorzędny z pracą górniczą w wymiarze 5 lat na podstawie art. 50c ust. 2 pkt 2. W przepisie tym co prawda jest mowa o „zatrudnieniu przy innych pracach”, jednakże należy podkreślić, iż celem przytoczonej regulacji było umożliwienie zwolnionym z pracy górnikom, którzy byli zawodowo związani z górnictwem, możliwości dopracowania u innych „nie-górniczych pracodawców” okresu (stażu pracy), wymaganego do nabycia górniczych uprawnień emerytalnych, w rozmiarze nie dłuższym niż 5 lat. Pamiętać przy tym należy o warunkach społeczno – ekonomicznych w których powstawała przedmiotowa regulacja i następowała likwidacja górnictwa oraz należy podkreślić, że na „trudnym” rynku pracy, niełatwe było znalezienie przez byłych górników pracy poza górnictwem (dotyczy to w szczególności Wałbrzycha i okolic), a już w szczególności bezpośrednio lub w „bliskim związku czasowym” z utratą zatrudnienia górniczego.    

Leszek R

Odpowiadając na Pana pismo, wskazać należy, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. i spełniła łącznie następujące warunki:

  • osiągnęła wiek emerytalny – co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn;
  • posiada okres składkowy i nieskładkowy - co najmniej 20 lat dla kobiet i  25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywała co najmniej 15 latami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku oraz po 31 grudnia 2008  roku;
  • rozwiązała stosunek pracy.

Należy zaznaczyć, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pod warunkiem, że na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych i spełniła pozostałe warunki, wyszczególnione powyżej.

Wyżej wymienione warunki należy spełnić łącznie. Pan pracował w warunkach szczególnych przez ponad 13 lat, a zatem nie spełnił Pan warunku wykonywania pracy w warunkach szczególnych przez co najmniej 15 lat. Odnosząc się do Pana twierdzenia, iż w okresie przebywania na zasiłku socjalnym składkę ZUS od pobieranego świadczenia socjalnego płacił KWK w Wałbrzychu, a zatem nie ulega wątpliwości, iż ten okres powinien być zaliczony do pracy górniczej. Informuję, że w mojej ocenie brak jest podstaw prawnych do zaliczenia do pracy górniczej okresu pobierania przez Pana zasiłku socjalnego, gdyż okres taki nie został wyszczególniony w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako okres pracy górniczej, czy też okres równorzędny z pracą górniczą.

Jak już wskazałem wcześniej prawo do emerytury pomostowej nabywa ubezpieczony, który spełnił wszystkie ustawowe przesłanki. Pan nie spełnia przesłanki wykonywania przez okres co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a zatem w mojej ocenie decyzja ZUS w Pana przypadku, jest decyzją prawidłową.

adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne przy ZZG w Polsce