Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. ...

... i spełniła łącznie następujące warunki:

  • osiągnęła wiek emerytalny – co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn;
  • posiada okres składkowy i nieskładkowy - co najmniej 20 lat dla kobiet i  25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywała co najmniej 15 latami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku oraz po 31 grudnia 2008  roku;
  • rozwiązała stosunek pracy;

Należy zaznaczyć, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pod warunkiem, że na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych i spełniła pozostałe warunki, wyszczególnione powyżej.

Przez pracę w szczególnych warunkach należy rozumieć prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Przez pracę o szczególnym charakterze należy rozumieć prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce