Kontrola trzeźwości a RODO

Mój pracodawca prowadzi na wejściu do zakładu pracy kontrolę trzeźwości. Czy w świetle przepisów RODO oraz przepisów polskich ustaw, dopuszczalne jest wykonanie badań trzeźwości pracowników przez pracodawcę? W jakich okolicznościach może być to przeprowadzone? Czy badania takie mogą być wyrywkowe (bez uzasadnionego podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu)? 

W ocenie Kancelarii zawartość alkoholu we krwi pracownika to rodzaj danych osobowych szczególnej kategorii. Od 4 maja 2019 roku ( wejście ustawy RODO ) można je przetwarzać za zgodą podwładnego, jeżeli przekazanie danych następuje z jego inicjatywy, co potwierdza zmiana dokonana w art.  Art. 22 ( 1b ) kodeksu pracy. Co do wyrywkowej kontroli trzeźwości winno się  mieć na uwadze właśnie przepisy o ochronie danych osobowych.

Ustawodawca nie daje pracodawcom możliwości samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników przy użyciu alkomatu, a zatem  wyrywkowe kontrole trzeźwości uznać można za niezgodne z prawem. Nie mniej jednak pracodawca może przeprowadzić kontrole, gdy będzie miał podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol. Dla celów dowodowych musi skorzystać z innych źródeł niż badanie alkomatem, np. nagrań z monitoringu czy świadków. Wydaje się zatem, że częstsze będzie również wzywanie do zakładu pracy policji, aby to funkcjonariusz przeprowadził badanie, co nie stoi w sprzeczności z powołanymi wyżej przepisami. W przypadku, gdy pracodawca będzie miał uzasadnione i poparte innymi przekonaniami podejrzenia znajdowania się pracownika pod wpływem alkoholu ( mowa, zapach, nagrania monitoringu, zeznania świadka ) będzie on uprawniony do przeprowadzenia kontroli trzeźwości danego pracownika

adw. Paweł Larisch Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Larisch Biuro Porad Prawnych ZZG w Polsce