Zmiany w Kodeksie Pracy

Mobbing, świadectwo pracy, urlop  macierzyński, przedawnienie roszczeń

We wrześniu 2019 r. zostały wprowadzone zmiany do Kodeksu pracy, które obejmują między innymi przepisy: o dyskryminacji i mobbingu, dotyczące zasad wydawania świadectw pracy, związane z ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, czy też związane z terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
 

Mobbing

Wprowadzone zmiany do Kodeksu pracy, znoszą katalog przyczyn dyskryminacji, w konsekwencji powyższego, każde nierówne traktowanie pracowników, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.

Zmianie uległa regulacja dotyczące mobbingu. Od dnia 7 września 2019 r., prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania ma już nie tylko pracownik który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ale każdy pracownik, który doznał mobbingu, niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa nadal, czy też został zakończony.

Świadectwo pracy

Zmienione zostały zasady wydawania świadectw pracy. Od września 2019 r., pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Ponadto pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wydłużone zostały również terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika i obecnie pracownik ma 14 dni na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W przypadku gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, pracownik będzie miał 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy.

Urlop macierzyński

W związku z wprowadzeniem możliwości wykorzystania urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego także przez pracowników - innych członków najbliższej rodziny, ustawodawca postanowił przyznać im szereg uprawnień analogicznych do przywilejów, z których korzystają pracownicy - ojcowie korzystający z omawianych urlopów. Od 7 września 2019 r. pracownik inny niż pracownik - ojciec, wychowujący dziecko, czyli członek najbliższej rodziny, np. dziadek, babcia, brat, siostra, ma prawo do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli podjął on pracę w wyniku przywrócenia do pracy; zyskał możliwość bycia przywróconym do pracy jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy; jest uprawniony do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli podjął on pracę w wyniku przywrócenia do pracy; może wymagać udzielenia mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; a nadto jest objęty ochroną w postaci zakazu wypowiedzenia i rozwiązania mu umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Przedawnienie roszczeń

W wyniku nowelizacji doprecyzowano również przepis art. 292 Kodeksu pracy. W dotychczas obowiązujących przepisach brak było jednoznaczności, czy sąd powinien uwzględniać upływ przedawnienia z urzędu czy tylko na wniosek strony procesu. Po zmianach, od 7 września 2019 r. przepisy wprost wskazują, iż jeśli dana strona zamierza powołać się na przedawnienie roszczenia, musi podnieść w sprawie zarzut przedawnienia.

adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce