Prawo do odprawy

Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę, z przyczyn dotyczących pracodawcy, osiągnąłem już wiek emerytalny i zamierzam zaraz po zakończeniu okresu wypowiedzenia przejść na emeryturę. W związku z powyższym, czy przysługuje mi odprawa emerytalna i odprawa pieniężna określona w  ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? - Marcin K. (Katowice)

Prawo do odprawy zostało przewidziane w art. 921 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa przysługuje wszystkim pracownikom w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, ustalanego, jak ekwiwalent pieniężny za urlop. Zaznaczenia wymaga jednak, że przepisy szczególne odnoszące się do różnych grup zawodowych oraz układy zbiorowe pracy mogą ustalać odprawę w wyższej wysokości.

Natomiast prawo do odprawy pieniężnej, reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwanej dalej ustawą o zwolnieniach grupowych), z godnie z którą pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje odprawa pieniężna.

Przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych stosuje się w przypadku rozwiązania przez pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników;

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

W przypadku zwolnienia indywidulanego, przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych stosuje pod warunkiem, że pracodawca, zatrudniający co najmniej
20 pracowników, rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, które stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

Na nabycie przez pracownika prawa do odprawy emerytalnej nie ma wpływu na jego uprawnienia dotyczące wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym pracownik może nabyć równocześnie prawo do odprawy emerytalnej i odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Adwokat Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce