Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Jakie warunki muszę spełnić aby uzyskać prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która do 31 grudnia 2008 r. wykonywała przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ale nie nabyła z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Za prace w szczególnych warunkach uznano prace:

 • pod ziemią;
 • na wodzie;
 • pod wodą;
 • w powietrzu;
 • w warunkach gorącego mikroklimatu;
 • w warunkach zimnego mikroklimatu;
 • bardzo ciężkie prace fizyczne;
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym.

Za prace o szczególnym charakterze uznano między innymi prace:

 • pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor);
 • kontrolerów ruchu lotniczego;
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych;
 • funkcjonariuszy straży ochrony kolei;
 • kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym;
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
 • operatorów żurawi wieżowych, do obsługi, których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych;
 • personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wniosek o przyznanie rekompensaty rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Po analizie wniosku oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją ZUS, mamy prawo do wniesienia odwołania, w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem ZUS, który wydał decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce