Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej

30 kwietnia 2020 r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przyjęta przez Sejm ustawa, zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców, co umożliwi funkcjonowanie podmiotom gospodarczym udzielania przez ARP pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Zgodnie z w/w ustawą, przedsiębiorca opłacający składki na własne ubezpieczenie, będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w przypadku gdy jego przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., a jego dochód z tej działalności w lutym 2020 r.,  nie był wyższy niż 7000 zł.

Nadto przyjęto, że w przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacji składek, dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Celem powyższej regulacji jest, aby podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1 czerwca 2020 r. nie była niższa od ustalonej na dzień 31 maja tego samego roku, ze względu na inny sposób waloryzacji kapitału zewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej, przewiduje również, że okresy niewykonywania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19:

  • pracy nauczycielskiej przez nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22

maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;

  • pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w

art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,

 przez pracowników w rozumieniu tej ustawy;

  • pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności przez pracodawcę̨ w związku z COVID-19 podlegają̨ uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu odpowiednio prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej albo prawa i wysokości emerytury górniczej pod warunkiem kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę̨ w związku z COVID-19.

Wojciech Hotek - adwokat Biuro Prawne ZZG w  Polsce