Sprostowanie świadectwa pracy

W otrzymanym od byłego pracodawcy świadectwie pracy zauważyłem błędy i nieścisłości. W jaki sposób mogę sprostować otrzymane świadectwo pracy?

Mariusz K. z Katowic

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, a jego wydanie nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W przypadku gdy pracownik zauważy w otrzymanym świadectwie pracy błędy, może zgodnie z art. 97 § 21 kodeksu pracy, w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Należy podkreślić, że w wyroku z dnia 6 września 2012 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt III AUa 354/12, stwierdził, że kodeks pracy przewiduje stosowny tryb sprostowania świadectwa pracy, inicjowany na wniosek pracownika. Oznacza to, że ma on obowiązek sprawdzić otrzymane świadectwo pracy i kwestionować zawarte w nim wadliwości. Nadto jak wskazał Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. akt II PK 156/09, terminy przewidziane w art. 97 § 21 kodeksu pracy są terminami prawa materialnego, stąd oddala się powództwo, gdy pozew został wniesiony po upływie terminów określonych w tym przepisie, jeżeli ich nie przywrócono.

Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostały zmiany w art. 97 § 21 kodeksu pracy, które wydłużyły określone w w/w artykule termin z 7 do 14 dni.  Powyższe zmiany wejdą w życie 7 września 2019 r., od tego dnia pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługiwać będzie, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce