Wiek emerytalny a ochrona przed zwolnieniem

Jeszcze przed 2 lata korzystam z przedemerytalnej ochrony przed zwolnieniem. Chciałem zapytać czy po uzyskaniu prawa od emerytury pracodawca może zmusić mnie do przejścia na nią i mnie zwolnić? Wacław Nowak

W pierwszej kolejności podnieść należy, że na 4 lata przed uzyskaniem przez pracownika uprawnień emerytalnych pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem za wyjątkiem likwidacji lub upadłości zakładu pracy.

Jako, że nie wskazał Pan czy zawarta przez Pana umowa jest umową zawartą na czas określony, czy też nieokreślony muszę wskazać, że oba te rodzaje umów podlegają ochronie i nawet w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony podlega ochronie przedemerytalnej. Także wtedy,  jeżeli zawarta umowa wygasa przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. W przypadku, gdy umowa zawarta na czas określony wygaśnie w okresie ochrony przedemerytalnej pracownik z uwagi na upływ czasu na jaki została zawarta pracownikowi niestety  nie przysługują  roszczenia o np. dalsze zatrudnienie.

Nie jest także zakazane złożenie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu ochronnego, choćby jej rozwiązanie miało nastąpić już w trakcie okresu ochrony przedemerytalnej.

Odpowiadając na Pana pytanie bez względu na rodzaj Pana umowy o pracę w okresie ochronnym pracodawca nie może w żaden sposób legalnie rozwiązać stosunku pracy. Jedynym wyjątkiem jest Pana porozumienie z pracodawcą lub jego upadłość czy likwidacja. Po uzyskaniu przez Pana uprawnień emerytalnych będzie Pan podlegał ochronie przed zwolnieniem takiej samej jak inni pracownicy. Zatem pracodawca będzie mógł rozwiązać z Panem stosunek pracy za wypowiedzeniem z koniecznością wskazania uzasadnienia takiej decyzji. Co istotne z Pana punktu widzenia fakt uzyskania uprawnień emerytalnych nie może być powodem uzasadniającym rozwiązanie stosunku pracy.

adw. Paweł Larisch - Biuro Prawne ZZG w Polsce www: kancelaria-larisch.pl