Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Kopalnia, w której pracuję, nie wypłaca wynagrodzenia za wykonywaną pracę w godzinach nadliczbowych. Za jaki maksymalny okres mogę domagać się wypłaty należnego mi wynagrodzenia od pracodawcy? Który Sąd rozpoznaje takie sprawy i czy od takich spraw pobierane są opłaty sądowe?

Odpowiedź:

Artykuł 151 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Natomiast zgodnie z  art.  1511 § 1 Kodeksu pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

  1. 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z

obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  1. 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt. 1.

Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt. 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1 wyżej wymienionego artykułu.

Zgodnie z Kodeksem pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Roszczenia ze stosunku pracy, w tym również o zapłatę wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przy czym pamiętać należy, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Mając na względzie powyższe, może Pan wystąpić o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, maksymalnie za okres trzech ostatnich lat. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd w którego okręgu pracodawca ma swoją siedzibę, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, będzie zwolniony od opłaty sądowej, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 50 000 zł.

adw. Wojciech Hotek Kancelaria Adwokacka w Katowicach