Wypłata na konto pracownika czy do ręki? - zmiany od 2019r.

Do końca roku 2018 w Kodeksie pracy obowiązuje zapis art. 86 § 3: Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. W praktyce oznaczało to pełną dowolność formy wypłaty. Przede wszystkim obecny przepis nie wskazuje, w jaki sposób powinno zostać przekazane wynagrodzenie za pracę. Dotychczas wyglądało to tak, że pracownik, który chciał otrzymywać pensję przelewem na konto, sporządzał oświadczenie ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, a następnie przekazywał je przełożonemu. Jednakże w dalszym ciągu wielu pracodawców chętnie korzystało z wypłaty wynagrodzenia w gotówce

Od nowego roku zmienią się zapisy w Kodeksie pracy. Art. 86 § 3 Kodeksu pracy będzie brzmiał następująco:

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Co należy przez to rozumieć? Otóż powyższy przepis zakłada, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownikowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Tym samym wypłata na konto pracownika niejako będzie formą domyślną. Druga część zdania dopuszcza zastosowanie wypłaty gotówkowej, ale dopiero na pisemny wniosek pracownika.

Zmiana wspomnianego przepisu daje pracownikowi możliwość decydowania o tym, czy chce otrzymywać wynagrodzenie przelewem, czy w gotówce. Dotychczas tę decyzję podejmował pracodawca, który poprzez odpowiednie zapisy, np. w regulaminie wynagradzania, sam mógł wybrać, w jakiej formie będzie wypłacał pensję.

Z pewnością nowe regulacje są ukłonem w stronę pracowników, ponieważ nie będą zobowiązani podporządkowywać się ustaleniom pracodawcy.

Emilia Wojtczak - poradnikpracownika.pl