Zmiany w kodeksie pracy – świadectwo pracy

Jakie zmiany zostały wprowadzone w Kodeksie pracy, we wrześniu 2019 r., w zakresie świadectw pracy i od kiedy zmiany te obowiązują? - Roman Kowalski

Od dnia 7 września 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany między innymi w regulacjach dotyczących wydawania świadectwa pracy.

Od wyżej wskazanej daty art. 97 § 1 Kodeksu pracy, stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej  w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że od 7 września 2019 r., pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Ponadto art. 97 § 1 Kodeksu pracy został uzupełniony o regulację, z której wynika, że pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Zmianie uległy również terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika, które zostały wydłużone. Od 7 września 2019 r. pracownik ma 14 dni na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. (do 6 września 2019 r., termin ten wynosił 7 dni) W przypadku gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, pracownik będzie miał 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy (do 6 września 2019 r., termin ten wynosił 7 dni).

Wskazaną na wstępie ustawą wprowadzono również sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Doprecyzowano art. 282 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Ponad to wprowadzono do Kodeksu pracy możliwość wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, a jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe – pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Z wskazanymi wyżej żądaniami pracownik może wystąpić w każdym czasie, przed upływem terminu przedawnienia.

adw. Wojciech Hotek - Biuro Prawne ZZG w Polsce